header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Maarten Luther
 

 
   
Maarten Luther wordt aanzien als de revolutionair in de katholieke kerk : hij bracht de Reformatie op gang en legde de grondslag voor het Protestantisme. Hij formuleerde zijn bezwaren in 95 stellingen en hing die in 1517 aan de deur van de kerk van Wittenberg om er een discussie mee uit te lokken.
In 1483 werd Maarten Luther in een uit een boerenachtergrond stammende mijnwerkersfamilie in Eisleben geboren. Vanaf 1488 bezoekt hij de Latijnse school te Mansfeld. In Maagdenburg en later in Eisenach vervolgt hij zijn schooljaren. Seder 1501 studeert hij in Erfurt met het doel jurist te worden.
Toch brak de jonge man in 1505 volledig met dit voornemen, om in het Augustijnerklooster te Erfurt in te treden. Met deze beslissing die door het zijn hele leven stempelende zoeken naar een genadige God en zijn wil bepaald was, begon de ontwikkeling tot hervormer van de kerk. Eigen negatieve ervaringen met de kerkelijke genademiddelen bewerkten naast groeiende kritiek op kerkelijke misstanden voor alles een gedegen discussie met de Middeleeuwse theologie.
De openlijke kritiek op het misbruik van de aflaat in 1517 leidde, in plaats van het gesprek waar op gehoopt werd, tot de opening van het ketterproces dat met het uitspreken van de kerkelijke ban en de rijksban in 1521 werd afgesloten. Om Luthers leven te beschermen, gebood keurvorst Frederik een voorgewende overval. Bijna een jaar lang leefde Luther als jonker Jörg op de Wartburch. Daar vertaalde hij het Nieuwe Testament in de Duitse taal.
De zichtbare breuk in het persoonlijk leven met het bestaan van een monnik heeft Luther met zijn huwelijk met de voormalige non Katharina van Bora bekrachtigd. Daarmee was het fundament voor het evangelische predikantsgezin gelegd. Na de door Luther afgwezen boerenopstand in 1525 bevorderde de hervormer met visitaties en kerkorden de opbouw van de evangelische landskerken. Im februari 1546 is hij in zijn geboortestad Eisleben gestorven. Op bevel van de keurvorst werd Luther in de Slotkerk te Wittenberg begraven.
Met de vertaling van de Bijbel in de Duitse taal, verwierf Luther zich blijvende roem vanwege de vereniging van de Duitse taal. Ongeveer 70 miljoen gelovigen op alle alle vijf continenten worden op het ogenblik gerekend tot de Lutherse kerken.

Chronologie van Maarten Luther

10 november 1483: geboren te Eisleben uit een van boerenfamilie stammende mijnwerkersfamilie
11 november 1483: Luther wordt gedoopt en genoemd naar de dagheilige Martinus van Tours.
1488: Luther volgt de Latijnse school te Mansfeld, later in Maagdenburg en in Eisenach.
1484: Luther vestigt zich te Mansfeld, waar hij later in het stadsbestuur wordt gekozen.
mei 1501: op 18-jarige leeftijd wordt hij als student ingeschreven aan de universiteit te Erfurt, met de bedoeling
jurist te worden.
mei 1505: Luther begint met de eigenlijke studie rechten.
1505: Luther treedt in in het Augustijnerklooster. Later wordt verteld dat hij dit doet naar aanleiding van een belofte tijdens een onweer. Het is het begin van het zoeken naar een genadige God.
september 1506: na een proefjaar wordt hij in de orde van de augustijner eremieten opgenomen.
begin april 1507: wordt priester.
1508: hij begint filosofie te doceren aan de universiteit van Wittenberg. Hij zet zijn theologische studies voort.
1510/1511: Luther bezoekt Rome.
1512: zijn prior, Johan von Staupitz, draagt hem op voorgoed naar Wittenberg te komen.
oktober 1512: Luther wordt 'doctor der Heilige Schrift'
1513-1515: Luther geeft colleges over de psalmen.
1515-1516: Luther geeft colleges over de brief aan de Romeinen.
1516: Luther geeft colleges over de Galaten
1517: Luthers 95 stellingen worden gepubliceerd als reactie tegen de aflaatverkoop van Johann Tetzel, een dominicaans priester. Luther werd immers geconfronteerd met mensen die hun zonden kwamen biechten en daarna hun aflaten lieten zien, zodat Luther hun geen boetedoening kon opleggen. Het was een vergeven van zonden door de paus, door te putten uit de verdienste van de goede werken van Christus en alle gelovigen. Hiervoor was geen berouw nodig, het aankomen van de aflaat was voldoende. Luther wil de mistoestanden aanklagen en rechtzetten en gaat er van uit dat de paus de misbruiken van de aflaatverkoop ook zal veroordelen.
1517-1518: Luther geeft colleges over de brief aan de Hebreeën en nogmaals de Psalmen.
herfst 1520: Luther schrijft in het Duits 'Over de vrijheid van een christen' (Von der Freiheit eines Christenmenschen),wat hij naar paus Leo X stuurt als een samenvatting van wat hij leert.
15 juni 1520: de bedreigende bul 'Sta op, Heer' (Exsurge Domine) wordt bezegeld die 41 uitspraken van Luther verwerpt. Luther moet ze binnen 60 dagen herroepen. Eck brengt de bul naar Duitsland.
oktober 1520: Luthers boeken gaan te Leuven op de brandstapel
10 december 1520: Luther antwoordt hierop door buiten de poorten van Wittenberg deze bul te verbranden, samen met het pauselijk wetboek. Volgens Luther is dit wetboek nu het toonbeeld van tirannie. Wat begon als een streven naar hervorming in vertrouwen op de goede bedoelingen van de paus verandert nu in een totale breuk met de katholieke kerk.
3 januari 1521: kerkrechtelijk was de beslissing gevallen: de bul 'Het past de romeinse priester' (Deret Romanum Pontificem) deed Luther in de ban.
april 1521: normaal volgde op de kerkelijke ban de rijksban. De jonge keizer Karel V wilde trouw zijn aan Rome, maar moest rekening houden met Luthers keurvorst Frederik, die hem in bescherming nam. De keizer besloot Luther een vrij verhoor toe te staan op de rijksdag in april 1521 te Worms. Luther weigerde iets te herroepen en verklaarde op 18 april dat hij zich alleen 'door getuigenissen der Schrift of duidelijke argumenten' zou laten overtuigen, want zijn geweten was 'gevangen' in Gods Woord. en het zei dat het 'onzeker en gevaarlijk is, tegen zijn geweten te handelen. God helpe mij, Amen.' Of de uitdrukking 'Hier sta ik, ik kan niet anders' van Luther is, is niet zeker, maar het geeft wel zijn houding weer.
26 mei 1521: het keizerlijk edict van 26 mei doet Luther in de rijksban. Luthers keurvorst Frederik had Luther echter reeds in schijn laten ontvoeren en naar de Wartburg in Eisenach laten brengen. Daar leeft hij bijna een jaar lang als jonker Jörg (hij laat zijn hoofdhaar bijgroeien) en vertaalt hij het Nieuwe Testament in het Duits.
1521: Luther vertaalde het Nieuwe Testament in het Duits. Hij gebruikte de recente kritische uitgave van Erasmus, welke later textus receptus genoemd werd. De vertaling werd gepubliceerd in 1524.
13 juni 1525: hij huwt met een 'weggelopen' non, Katharina von Bora.
1525: Luther wijst de boerenopstand af. Hij bevordert de groei van de landskerken met visitaties en kerkorden.
herfst 1529: Landgraaf Filips van Hessen nodigt hem uit om met Zwitserse geloofsgenoten te spreken over onderlinge theologische verschillen
1534: vertaling van het Oude Testament. Hij verkoos om de delen die in de Griekse Septuaginta voorkwamen, maar niet in de Hebreeuwse Masoretische teksten (de apocriefen) weg te laten. Deze apocriefen werden later weggelaten door bijna alle Protestanten.
1536: hij stemt in met de 'Wittenbergse Concordia'
winter 1546: hij reist naar zijn geboortestad Eisleben om te bemiddelen in een gravenruzie.
18 februari 1546: hij sterft te Eisleben en wordt op bevel van zijn keurvorst in de Slotkerk te Wittenberg begraven.

 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009