header_honden

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

A    B   C    D    E    F    G    H       J    K       M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X       Z

 Muhammad

 
   
Op 8 juni 632 overleed  Muhammad, de stichter van de Islam, in Medina. Muhammad of Mohammed betekent 'de geprezene' en werd in het jaar 570 geboren in Mekka uit de verarmde tak Hasjim van de machtige stam van de Koeraisjiten. Daar zijn vader, Abdallah, voor zijn geboorte overleed en zijn moeder, Amina, overleed toen hij zes jaar oud was, werd Mohammed als wees opgevoed door zijn grootvader, Abd al-Moettalib, en later door zijn oom van vaderskant, Aboe Talib.
Op 25-jarige leeftijd trad hij in het huwelijk met zijn oorspronkelijke werkgeefster, de vijftien jaar oudere, rijke weduwe Chadidja, die tot haar dood zijn enige vrouw bleef. Zij was de eerste die in Mohammeds verheven zending geloofde. Uit de verbintenis werden verscheidene kinderen geboren, van wie echter alleen Fatima, later gehuwd met Aboe Talibs zoon Ali, haar vader overleefde. Hun afstammelingen, de sjarifs en de sajjids, genieten tot op heden groot aanzien onder de moslims. Als inwoner van het handelscentrum Mekka kwam Mohammed reeds op jeugdige leeftijd in contact met joden en christenen. Dikwijls zonderde hij zich af in de heuvels buiten Mekka om zich aan meditatie over te geven. In 610, gedurende een van deze perioden, zou hij voor het eerst een stem (later geïdentificeerd als die van de engel Gabriël) gehoord hebben, die hem beval: 'Reciteer (ikra), in de naam van uw God die schiep' (vgl. Koran 96:1). De profeet had zijn roeping: de verkondiging van de hem geopenbaarde goddelijke woorden. Dit was de eerste van een lange, tot 632 voortdurende reeks van openbaringen, die na zijn dood werden verzameld en als soera's (hoofdstukken) gerangschikt in de koran. In de oudste openbaringen vindt men de volgende opvattingen: God is één. Hij is almachtig. Hij is de schepper van het universum. Er is een dag des oordeels. Schitterende beloningen wachten de gelovigen in het paradijs, vreselijke straffen in de hel zullen de ongelovigen ten deel vallen.
Bij het bezien van Mohammeds persoonlijkheid en zijn morele en sociale invloed valt het moeilijk onderscheid te maken tussen authentieke overlevering en latere verzinselen en toevoegingen. Vast staat wel dat hij uiterst eenvoudig leefde en altijd bereikbaar was voor zijn volgelingen; het enige privilege waarop hij aanspraak scheen te maken, was zijn uitgebreid huwelijksleven. Hoewel hij aan anderen ten hoogste vier echtgenotes toestond, trouwde Mohammed na de dood van Chadidja nog een dozijn andere vrouwen, waarvan sommigen om politieke redenen. Zijn lievelingsvrouw, Aisja, speelde ook na zijn dood nog een belangrijke rol. Voor hij stierf volbracht Mohammed de later zo genoemde afscheidsbedevaart naar de Ka'ba te Mekka. De verschillende handelingen die hij hierbij verrichtte, werden later door de moslims als rituele voorschriften voor de hadj (bedevaart) genomen.
In het islamitisch geloof staat de figuur van Mohammed centraal; de geloofsbelijdenis (sjahada) getuigt: 'Er is geen God dan Allah (dé God), en Mohammed is zijn boodschapper'. Mohammeds bijzondere positie komt voort uit zijn rol als boodschapper van God en voorbeeld voor de gelovigen. Zijn uitspraken en handelingen (soenna) zijn verzameld in de hadith en in canonieke werken. Na de koran is dit de belangrijkste bron van de islamitische plichtenleer (fikh).
Hoewel Mohammed in de koran en de oudste overleveringen als gewoon mens wordt afgeschilderd, werden hem in de loop van de tijd steeds meer bovennatuurlijke gaven toegekend en werd hij voorwerp van steeds grotere verering. Mohammeds vermoedelijke graf te Medina, waarboven een grote moskee is gebouwd, wordt jaarlijks door vele pelgrims bezocht.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009