header componisten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Ritme

 

 
   


 

Dit is de organische structuur in de stroom van de tijdsdelen. Ritme neemt een zeer belangrijke plaats in; alle al of niet toetredende elementen zoals melos, melodie, harmonie en tempo zijn immers in hun loop en stuwing afhankelijk van het ritme. Zoals in de ademhaling de in- en uitademing de hoofdmomenten zijn, kunnen in het muzikale ritme de arsis (heffing) en thesis (daling) als (onafscheidelijke) componenten worden beschouwd.

Uit het samengaan van deze componenten, waarvan de arsis als ‘licht’ en de thesis als ‘zwaar’ moet worden beschouwd, ontstaat de ritmische monade, waaruit een muziekstuk zich via opeenvolgende ‘motieven’ ontwikkelt, waarbij al of niet de behoefte kan ontstaan aan ordening van het ritme binnen een bepaald metrisch schema.

In deze context spreken we ook over metrum. Metrum is een door ritme, vorm en/of accentuatie bepaalde tijdmaat. Deze tijdmaat maakt niet zozeer gebruik van absolute waarden in seconden als wel van een subjectieve, relatieve waardering ten opzichte van de bewegingseenheid. Een regelmatig terugkerend accent kan het metrum suggereren op momenten waarop het niet meer reëel gegeven, maar psychologisch verondersteld wordt. Over de betekenis van de bij elkaar behorende begrippen metrum en ritme hebben de meningen in de loop der geschiedenis tot tegengestelde uitersten gewisseld. Thans geldt algemeen de opvatting dat metrum een in maten of groepen van maten gesuggereerde tijdsverdeling is. Ritme is de in dit metrum ingepaste verdeling van kleinere en meer gedifferentieerde tijdelementen.


 
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009