header_vissen


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

de Grote Modderkruiper

 

Vissenpagina klik hier >>

 
  De grote modderkruiper leeft in wateren met een dikke modderlaag. De vis komt voor in grote en kleine plassen en meren, sloten, kleine rivieren, beken en moerassen. Vermesting van het water zou voor deze vissoort niet zo ernstig zijn. Toch bleek uit bronnen in de vroege jaren zeventig dat de grote modderkruiper achteruitging. Inventarisaties in de Limburgse en Veluwse beken leverden heel weinig waarnemingen; daarentegen is de vis niet zeldzaam in kleine wateren met een veenbodem op de overgang van zand- en kleigronden in Noord-Brabant.
Omdat de grote modderkruiper zeer actief wordt bij luchtdrukschommelingen, werd hij vroeger wel in aquaria gehouden als weervoorspeller. Omdat de vis beschermd is en op de rode lijst staat, is dat nu niet toegestaan.

Knelpunten
Volgens deskundigen paait de vis tussen waterplanten met een fijne bladstructuur zoals aarvederkruid. Recent Nederlands onderzoek wijst echter uit dat waterplanten wellicht minder belangrijk zijn voor de paai. Verder zijn er aanwijzingen dat ze op voor de paai geschikte plaatsen scholen vormen. Mogelijk verslechteren de omstandigheden om te paaien als onderwaterplanten verdwijnen door vermesting en streng, mechanisch uitgevoerd onderhoud in watergangen. Mogelijk heeft de vis last van verzuring van kleine wateren op kalkarme gronden. Zoals bij andere niet voor de visserij belangrijke vissoorten is er weinig ecologisch onderzoek dat inzicht geeft in de habitateisen en bedreigingen.

Maatregelen
Zuivering van water en meer ecologisch beheer van wateroevers waarbij oever- en waterplanten de kans krijgen zich te ontwikkelen.
Anti-verdrogingsbeleid: mogelijk zijn maatregelen als waterpeilverhoging en het opheffen plaatselijke verschillen in waterpeil van belang voor het voltooien van de levenscyclus omdat verplaatsing tussen kleine begroeide wateren en ruimer water daarin een rol speelt.

Natuurontwikkeling
Nabij Ameide is een natuurontwikkelingsproject waar in een polder het waternivo verhoogd geworden is en er een moeras ontstaan is. Dit heeft geleidt tot een hoge dichtheid van zowel de kleine- als de grote modderkruiper. De grote modderkruiper is daar een van de belangrijkste prooien voor de purperreiger waar dit project met name op gericht is.
 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

copyright WorldwideBase 2005-2009