header Mensenrechten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Mensen met een
handicap

 

 
   

Onze maatschappij bestempelt hen als 'gehandicapten' of 'invaliden' of in de volksmond 'gebrekkigen'... wij houden het liever bij de term 'personen met een handicap'.
Een zeer ruim begrip, want er bestaan verschillende soorten en vormen van handicap.
Op deze pagina proberen wij je wat wegwijs te maken hieromtrent.

Chronisch ziek zijn
Wanneer je eens wettelijk wil weten wie chronisch ziek is, verwijzen wij jou graag door naar hier, maar laat het ons beter houden bij mensen die te maken hebben met één of andere langdurige ziekte of aandoening (zoals bvb. suikerziekte, astma, multiple sclerose, reuma, enzovoort ... ) waar ze dagelijks of veelvuldig de nadelen van ondervinden. Mensen die chronisch ziek zijn moeten in eerste instantie leren leven met hun ziekte, die naargelang de aard, hun leven totaal kan veranderen en beheersen. Naast de nodige medicatie en behandeling(en) zijn er ook veel gevallen waarbij men dagelijks geconfronteerd wordt met pijn.  Ook met die factor moet een chronische zieke leren leven.
Mensen die gewoon gezond zijn, begrijpen het vaak niet.  Hoe je je voelt met een chronische ziekte, waar je aan denkt, waarom je niet komt, waarom je afwezig bent, wat het probleem dan is.  Maar vaak kunnen ze het ook niet begrijpen en een chronisch zieke heeft zeker niet de behoefte om het telkens weer in geuren en kleuren uit te leggen. Chronisch ziek zijn heeft ernstige gevolgen, in de eerste plaats voor het dagdagelijkse doen en laten en de levenskwaliteit van de persoon zelf, voor zijn nabije omgeving, eventueel zijn werksituatie, zijn hobby's, zijn sociale contacten en activiteiten, enz.

 

Lichamelijke en verstandelijke handicap
De Europese Unie telt 37 miljoen mensen met een handicap ! Dat betekent concreet dat één op de tien mensen een 'handicap' heeft. Dit kan een visuele handicap zijn (blind of slechtziend), auditief (doof of slechthorend), een motorische handicap ... allemaal vormen van een lichamelijke handicap.
Mensen met een verstandelijke handicap hebben een aangeboren of later optredende beperking in het intellectueel functioneren, die gepaard gaat met beperkingen in de sociale (zelf)redzaamheid. Deze handicap is moeilijker te bepalen en juist te omschrijven. De intellectualiteit wordt getoetst aan de algemeen aanvaarde IQ-test. Men hanteert hierbij de volgende criteria :
- zwakbegaafd: IQ 70/75-85/90;
- lichte verstandelijke handicap: IQ 50/55-70;
- matige verstandelijke handicap: IQ 35/40-50/55;
- ernstige verstandelijke handicap: IQ 20/25-35/40;
- diepe verstandelijke handicap: IQ lager dan 20/25.

Zorgbehoevend
Niet alle mensen met een handicap of chronisch zieke mensen zijn zorgbehoevend, m.a.w. hebben zorg nodig van buitenaf naar zelfredzaamheid toe. Heel wat mensen kunnen mits enkele praktische aanpassingen, volledig zelfstandig hun eigen leven leiden ... gelukkig maar ! Er zijn echter ook een ganse rij mensen die effectief onder de noemer van zorgbehoevend vallen, en dan ook daarvoor beroep kunnen doen op de daartoe voorziene gespecialiseerde organisaties of instellingen. Dat hier nog niet alles van een leien dakje loopt, dat weet iedereen.  Er zijn te weinig gespecialiseerde instellingen voorhanden, zodat mensen vaak op een ellenlange wachtlijst komen te staan.

De 'tussengroep'
En dan ... dan zit je ergens nog met de groep er tussenin.  De groep van chronisch of langdurige zieken, of personen met een handicap die niet zorgbehoevend zijn, maar aan de andere kant ook niet meer integraal kunnen deelnemen aan de maatschappelijke carrousel. Mensen die door hun ziekte of handicap hun werk verliezen en op een uitkering terugvallen. Mensen, van wie je aan de 'buitenkant' gezien niet zou zeggen dat ze 'op den ziekenbond staan', en die dan ook vaak door de maatschappij met wantrouwen worden aangekeken en in het vakje van 'profiteur' worden geklasseerd.
Voor deze mensen is er vanuit de overheid nog een héél lange weg te gaan.
                                                                                               

 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

© copyright WorldwideBase 2005-2009