header Mensenrechten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Oorlog en Geweld
Terrorisme

 

 
   

De aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september hebben de discussies over terrorisme en de internationale aanpak van de bestrijding daarvan weer doen oplaaien.

Terrorisme

Er bestaat geen eenduidige definitie van het woord terrorisme. Voor een deel hangt dit samen met het feit dat er een subjectieve lading aan het woord terrorisme verbonden is. Wat vanuit het oogpunt van het slachtoffer een terroristische aanslag is, is vanuit het oogpunt van de dader een gerechtvaardigde actie in een vrijheidsstrijd. In de nasleep van de aanslagen op het WTC en het Pentagon in respectievelijk New York en Washington bestempelden veel regeringen de 'vrijheidsstrijders' in eigen land als 'terroristen'.
De Russische president Poetin gebruikte de aanslagen om meer begrip te kweken voor zijn harde aanpak van de Tjetsjeense rebellen.
De BVD kiest voor een smalle definitie waarbij als onderscheidend element ten opzichte van andere gewelddadige aanslagen en activiteiten het doelbewuste streven naar menselijke slachtoffers of het nadrukkelijk incalculeren daarvan geldt. Een ander onderscheidend element wordt gevormd door het feit dat terroristische aanslagen worden gebruikt om politieke of maatschappelijke veranderingen te bewerkstellingen. Vaak wordt daarbij een psychologisch effect beoogd dat veel verder reikt dan de directe slachtoffers. Terrorisme (van terror - latijn voor angst) is erop gericht in een brede kring onrust of paniek te zaaien . De aanslagen in Amerika op psychologisch zeer belangrijke financiŽle en militaire centra en de miltvuur besmettingen daarna voldoen geheel aan deze omschrijving. Relatief nieuw is het feit dat geen organisatie of land de verantwoordelijkheid voor deze aanslagen heeft opgeŽist. Daarmee is er een nieuwe vorm van terrorisme ontstaan, waarbij niet een direct en concreet doel wordt beoogd, maar waarbij een terroristische organisatie vanwege religieuze of ideologische redenen zoveel mogelijk slachtoffers wil maken.

Geschiedenis van het terrorisme

Het terrorisme zoals wij dat nu kennen heeft zijn oorsprong in het anarchisme, dat aan het einde van de negentiende eeuw zijn hoogtepunt bereikte met de aanslag op tsaar Nicolaas de Tweede. In deze traditie staat ook de Duitse Baader-Meinhof-groep in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. In deze eeuw wordt terrorisme steeds meer een middel dat gebruikt wordt door nationalistische groeperingen, die streven naar onafhankelijkheid. De Baskische afscheidingsbeweging ETA en het Ierse Republikeinse Leger (IRA) zijn hiervan de bekendste voorbeelden.

Bestrijding van het terrorisme

Waar terroristische groeperingen samenwerken om de effectiviteit van hun acties te vergroten, zoeken regeringen over de hele wereld steun bij elkaar om het terrorisme effectief te kunnen bestrijden. De al eerder genoemde spraakverwarring over wat terrorisme nu eigenlijk is heeft dit lange tijd in de weg gestaan. De eerste poging om in internationaal verband te komen tot een samenwerkingsverband vindt reeds in 1937 in GenŤve plaats. Pas in 1977 lukt het om op Europees niveau een conventie voor bestrijding van terrorisme aan te nemen. Een week voor de aanslagen in Amerika werd in het Europees Parlement overeenstemming bereikt over intensievere samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding. De nieuwe maatregelen omvatten onder meer een plan voor een gezamenlijk opsporings- en arrestatiebevel en voor afschaffing van de formele uitleveringsprocedures voor terroristische misdrijven. Naast regeringen en inlichtingendiensten werken ook politiecorpsen samen in organisaties als Interpol en Europol om te proberen grip te krijgen op terroristische organisaties. De 'internationale alliantie tegen terrorisme' die de Amerikaanse president Bush aan het vormen is, zal wellicht naast een militaire, ook een juridische en politieke stimulans geven aan de bestrijding van terrorisme.


B
ekijk een video naar aanleiding van de aanslag op het
World Trade Centre in Amerika :
11 september 2001

Osama Bin Laden vindt u op deze twee websites :
Osama Bin Laden
   en   FBI 10 meest gezochte criminelen
 

 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

© copyright WorldwideBase 2005-2009