header Mensenrechten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Vluchtelingen

 

 
   

 

Vluchtelingenverdrag >>

Waarom vluchten >>

De cijfers >>

Oplossingen >>


 

Vluchtelingenverdrag

Volgens de definitie van het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties uit 1951, is een vluchteling iemand die vervolging te vrezen heeft vanwege zijn ras, godsdienst of politieke overtuiging, of omdat hij/zij tot een bepaalde sociale groep behoort of een bepaalde nationaliteit heeft. In 1951 kwam het VN-Verdrag Betreffende de Status van Vluchtelingen, het VN-Vluchtelingenverdrag , tot stand. Het verdrag bevat een bepaling die zich beperkt tot vluchtelingen binnen Europa. Door ondertekening van een Protocol bij het verdrag uit 1967, kan een staat zijn verplichtingen uitbreiden tot alle vluchtelingen van waar ook ter wereld. Inmiddels zijn meer dan honderd landen partij bij het verdrag en/of het protocol. Namens de internationale gemeenschap heeft de Hoge VN-Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) tot taak de bescherming van vluchtelingen te garanderen. De essentie van het internationaal vluchtelingenrecht is het beginsel van non-refoulement: het verbod op terugzending naar een land waar de vluchteling vervolging te vrezen heeft of waar zijn leven of veiligheid in gevaar zijn. Dit beginsel is vastgelegd in het VN-Vluchtelingenverdrag, maar ook in het VN-Verdrag tegen Foltering, het VN-Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens.
 
Waarom vluchten

Mensen vluchten voor gevaar; daar kunnen we zonder diepgaand onderzoek van uitgaan. Vluchten is overleven. Er zijn twee oorzaken van gevaar: de mens en de natuur. De eerste oorzaak bestaat per definitie even lang als de mensheid. De tweede oorzaak was er al eerder. Het vluchten moet dus wel zo oud zijn als de mensheid zelf.  In principe is iedereen van ons een potentiële vluchteling.  Stel dat wij getroffen worden door een natuurramp of betrokken zijn in een oorlogssituatie, worden onderdrukt of leven in extreme armoede, dan slaan wij op de vlucht en zijn wij 'vluchtelingen'.  Het is dan ook evident dat mensen vluchten naar een plaats waar er minder of geen gevaar is, waar er aan de primaire menselijke behoeften wordt voldaan en waar men opnieuw een menswaardigheid bestaan kan leiden.
 
Cijfers

Vluchtelingen in getal: 38 miljoen mensen op de vlucht.
13 miljoen vluchtelingen en 25 miljoen ontheemden.
Vandaag zijn er wereldwijd ongeveer 38 miljoen mensen op de vlucht. Velen van hen leven al jaren een vluchtelingenbestaan, er zijn er die terugkeren en er komen ook nieuwe vluchtelingen bij. In 2002 sloegen in totaal 4,3 miljoen mensen op de vlucht, zoals bijvoorbeeld in Westelijk Afrika.
Vluchtelingencijfers zijn per definitie achterhaald zodra ze op papier staan. Oorlogen verhevigen, komen ten einde, kennen een gevechtspauze. De vluchtelingencijfers fluctueren navenant. Bovendien is het in oorlogsgebieden vaak zeer ingewikkeld om alle vluchtelingen en ontheemden te registeren. Toch geeft zo’n aantal van 38 miljoen wel een idee van de omvang van het vluchtelingenvraagstuk !

 
Overzicht van het aantal asielaanvragen per jaar in België, in de periode van 1981 tot en met 2002 :
Landen met de meeste individuele asielaanvragen in het jaar 2000 en 2001 in West-Europa :
 
Overzicht van de tien grootste groepen van vluchtelingen, volgens nationaliteit, in de wereld ( cijfers van 2002 ) :
Oplossingen

De laatste jaren wordt het steeds maar duidelijker : de kloof tussen arm en rijk is nog nooit zo groot geweest !  De miserie en armoede in de wereld staat in schril contrast met de enorme rijkdommen van enkelen en met de technologische mogelijkheden voor een welvarende wereld.
Het vluchtelingenprobleem oplossen zal enkel en alleen mogelijk zijn wanneer we iedereen opnieuw
een toekomstperspectief kunnen geven in eigen land. De vraag echter is hoe we dit kunnen doen.

Een echt asielbeleid moet degenen die verantwoordelijk zijn voor honger, armoede, geweld en uitbuiting aanpakken, de multinationals verplichten om de schade te vergoeden die ze aanrichten aan de bevolking en het milieu, en zou degenen die de strijd aangaan tegen de uitbuiters ondersteunen. De huidige politieke instellingen, gaande van het IMF, Wereldbank over de Westerse regeringen spelen voluit de kaart van de rijke ondernemers die enkel oog hebben voor winst, goedkope grondstoffen en uitbuiting en dan ook rechtstreeks aan de basis liggen van de mondiale problemen !

Iedereen kent het verhaal van "verdeel en heers", maar uiteindelijk blijft het de beproefde methode voor een kleine minderheid in deze maatschappij om de touwtjes in handen te houden. Cultuur, nationaliteit, geslacht, huidskleur, ... zijn één voor één zaken waarmee men de bevolking tegen elkaar kan opzetten. Hiertegenover moeten we een internationale solidariteit ontwikkelen van iedereen die op één of andere manier wordt uitgebuit, waar die zich ook bevindt. Concreet betekent dit dat de oplossing van het vluchtelingenprobleem nog niet
Refugees have rightsvoor morgen is.  Zolang er vanuit het Westen meer financiële interesse en  belangenvermenging is dan interesse voor het welzijn van de plaatselijke bevolking, zolang er woorden als dictatuur en militair regime bestaan, zolang uitbuiting een feit blijft en zolang onenigheid met geweld wordt opgelost, zal er honger, armoede en onrecht zijn en zullen mensen wegvluchten naar een menswaardig bestaan !

Johan - redactie WorldWideBase

 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

© copyright WorldwideBase 2005-2009