header bouwen

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Bestek

 
   
 


 


 

Bestek, de nauwkeurige beschrijving waarnaar een werk (bijv. bouwwerk, schilderswerk, stucadoorswerk) of levering kan worden begroot, aangenomen, uitgevoerd en opgeleverd, en welke als grondslag geldt voor het doen van aanbiedingen bij een aanbesteding.
Het bestek bevat de algemene omschrijving van het werk of de levering, eventueel de plaatsbepaling, de gebruikte materialen en de verschillende voorwaarden waaraan bij de uitvoering moet worden voldaan. Tevens geeft het o.a. voorschriften omtrent de kwaliteit van de materialen, de termijnen van betaling en oplevering en eventueel het onderhoud.
Aanbesteding : de procedure waarbij de aanbesteder (opdrachtgever) met twee of meer aannemers (ondernemers) in contact treedt teneinde van hen voorafgaande prijsopgaven te verkrijgen voor het uitvoeren van werken. De aanbesteding heeft tot doel dat tussen de aanbesteder en een van de aannemers een overeenkomst, veelal een overeenkomst van aanneming van werk, totstandkomt.

Nederland
In Nederland liggen twee belangrijke redenen ten grondslag aan de regel dat er door middel van aanbesteding verschillende prijsopgaven (inschrijvingen of offertes) worden ontvangen. Ten eerste wil de overheid zoveel mogelijk ondernemingen in de gelegenheid stellen een offerte uit te brengen. In de tweede plaats geldt een economisch motief:
door het bevorderen van concurrentie onder de aannemers wordt een zo laag mogelijke offerte verkregen. Het systeem van aanbesteding heeft geleid tot nadere aaneensluiting van de aannemers, zowel om vergoeding te ontvangen voor de kosten die aan de inschrijving zijn verbonden, als om een verantwoord prijsniveau te handhaven.
Verschillende overheidslichamen hebben regels vastgesteld voor aanbesteding van werken waarbij zij financieel betrokken zijn. Deze regels worden veelal door particulieren gevolgd. Het meest gebruikte reglement is het Uniform Aanbestedingsreglement (1972). Daarin worden de volgende methoden onderscheiden
: openbare aanbesteding; onderhandse aanbesteding; aanbesteding met voorafgaande selectie; onderhandse aanbesteding na selectie. De aanbesteding is openbaar als zij algemeen wordt bekendgemaakt en iedereen kan inschrijven. Werden slechts enkelen tot inschrijving uitgenodigd, dan is zij onderhands. Soms vindt bij zowel openbare als onderhandse inschrijving een voorafgaande selectie plaats: slechts een beperkt aantal gegadigden dat zich voor inschrijving heeft aangemeld, mag ook daadwerkelijk inschrijven.

BelgiŽ
Ook in BelgiŽ komen de meeste overeenkomsten van aanneming van werk, zowel van de privť als van de overheidssector, tot stand via aanbesteding, vergezeld van een of meer bestekken, doorgaans lastenkohieren genoemd. De opdrachten van aanneming van werken van de overheid, alsook van alle publiekrechtelijke personen worden geregeld door de Wet van 14 juli 1976 en het K.B. van 22 april 1977. Men onderscheidt vier verschillende wijzen waarop de aanneming van werken tot stand kan komen:
openbare aanbesteding, beperkte aanbesteding, offerteaanvraag en onderhandse opdracht.

Openbare aanbesteding
Bij deze vorm van aanbesteding kan eenieder inschrijven. Ze wordt doorgaans aangekondigd in het door de staat uitgegeven Bulletin der Aanbestedingen. De aankondiging vermeldt alle gegevens die nodig zijn om tot een inschrijving te kunnen komen, o.a. het voorwerp van de opdracht, de wijze waarop het werk wordt gegund, de plaats waar het bestek is in te zien en de wijze waarop het kan worden verkregen, de termijn bepaald voor de uitvoering van het werk. De inschrijving geschiedt overeenkomstig een bij het bestek gevoegd model. Het werk moet in principe worden gegund aan de aannemer die voor het laagste bedrag heeft ingeschreven.

Beperkte aanbesteding
Hierbij wordt de uitnodiging tot mededinging slechts aan bepaalde aannemers of leveranciers gericht.

Offerteaanvraag
Deze is algemeen of beperkt naar gelang zij geschiedt met bekendmaking van een uitnodiging in het Bulletin der Aanbestedingen dan wel gericht wordt aan een beperkt aantal personen.

Onderhandse opdracht
Bij deze aanbesteding wijst de aanbesteder vrij het werk toe aan een door hem geselecteerd persoon, meestal na raadpleging van verscheidene aannemers. Deze wijze van aanbesteding mag slechts in de door de wet opgesomde gevallen worden gehanteerd.

 
   

Nieuwe pagina 1

© copyright WorldwideBase 2005-2009