header bouwen

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Isolatie

 
   
 Isolatie, het geheel van maatregelen en beschermingsmiddelen dat wordt toegepast om het verlies of de toevoer van energie, bijv. in de vorm van warmte, geluid of elektrische stroom, in voldoende mate te beperken of het toetreden van vocht te verhinderen.

De isolatietechnieken (uitgezonderd de elektrische isolatie) behoren binnen de bouwkundige technieken tot de bouwdiscipline bouwfysica. De thermische isolatie is gebaseerd op opgesloten droge lucht, de geluidsisolatie op min of meer zware materialen en constructies, terwijl de vochtwering wordt bewerkstelligd met vochtafstotende en vochtdichte middelen en materialen. Zie voorts geluidsisolatie en isolatie [elektrotechniek].

geluidsisolatie, de mate waarin geluid verhinderd wordt uit de ene ruimte door te dringen in een andere. Geluidsisolatie is in de eerste plaats een kwestie van indeling: plaatsen waar weinig geluid mag doordringen projecteert men zo ver mogelijk van plaatsen waar een aanmerkelijke geluidsproductie kan worden verwacht. Slechts met zeer veel kosten is met geluidsisolerende constructies een zelfde resultaat te bereiken als met een goede indeling. Geluidsisolatie wordt onderscheiden in isolatie tegen luchtgeluid en die tegen contactgeluid.

1. Luchtgeluidsisolatie

Luchtgeluidsisolatie heeft betrekking op geluid dat door een of andere geluidsbron wordt teweeggebracht en zich door de lucht naar de begrenzingen van het vertrek voortplant. Speciaal de geluidsisolatie voor lage tonen is vaak onvoldoende. Men moet dus bij het beoordelen van bouwconstructies meer waarde toekennen aan de isolatie bij lage frequenties dan aan de meestal opgegeven gemiddelde isolatie over het gehele frequentiegebied van 100 tot 3200 Hz. De luchtgeluidsisolatie voor enkelvoudige scheidingsmuurconstructies is beter naarmate de massa per oppervlakte-eenheid groter is. Wil men met lichte vloeren of wanden toch een goede geluidsisolatie tot stand brengen, dan moet men van meer bewerkelijke constructies gebruik maken, zoals een spouwmuur, vrijdragende plafonds en zwevende vloeren. Een goed resultaat kan ook worden bereikt met behulp van een slappe plaat waarin de voortplantingssnelheid en daardoor ook de golflengte van het geluid kleiner kunnen zijn dan die in de lucht, als gevolg waarvan door de plaat moeilijk geluid kan worden uitgestraald.

Een veel voorkomend misverstand is dat geluidabsorberend materiaal op zichzelf ook geschikt zou zijn voor geluidsisolatie. Dit is niet juist: bij geluidsabsorptie gaat het om het wegwerken door omzetting in warmte van slechts enkele tienden van het vermogen van de opvallende geluidsgolven, terwijl geluidsisolerende wanden bij een zeer matige isolatie slechts een tienduizendste van het vermogen doorlaten (40 decibel). De massa per m2 bepaalt in hoofdzaak de isolatie.

spouwmuur, dubbele muur met een open ruimte (spouw) tussen de deelmuren, meestal onderling verbonden door spouwankers. Regenwater dat door de buitenmuur heen komt, mag de binnenmuur niet bereiken. Het opzuigen van water door de binnenmuur wordt verhinderd door deze aan de spouwzijde met een waterdichte mortel te bestrijken.

Spouwisolatie is een in de spouw aangebrachte thermische isolatie. Na de bouw wordt veelal geļsoleerd door het inbrengen van minerale wol, van kunststofschuim of -korrels (veelal van polystyreen) of van steenachtige poreuze korrels. Tijdens de bouw is het aanbrengen van isolatieplaten mogelijk. De meest gebruikelijke materialen zijn: kunststofschuimplaten, van polystyreen of polyurethaan, dan wel minerale wol: dekens of platen van glas- of steenwol. De platen worden altijd aan de buitenzijde van het binnenspouwblad bevestigd. In alle gevallen dient te worden voorkomen dat het isolerende medium gaat fungeren als waterdoorslag of nat wordt. In de spouw kan ook een loshangend scherm worden aangebracht, welke bestaat uit twee lagen aluminiumfolie (warmtereflectie), waartussen luchtkussenpolyetheen (thermische isolatie).

zwevende vloer of zwevende dekvloer, dekvloerconstructie waarbij de draagvloer met een (ca. 2 cm dikke) laag van veerkrachtig materiaal (bijv. minerale wol) bedekt wordt, waarop de loopvloer (bijv. uit estrich of uit hout) komt te rusten. Hierbij zorgt men ervoor dat er op geen enkel punt direct contact is van de loopvloer met de draagvloer en zeker ook niet met de muren of andere constructiedelen. Wanneer een zwevende vloer deskundig is aangebracht, wordt een goede geluidsisolatie verkregen tegen contactgeluid, terwijl de luchtgeluidsisolatie wordt verbeterd.

2. Contactgeluidsisolatie

Contactgeluidsisolatie heeft betrekking op het geval dat de geluidsbron in direct contact staat met de scheidingsconstructie. Ook hiervoor geldt dat een scheidingsconstructie beter isoleert naarmate zij zwaarder is. Een betere luchtgeluidsisolatie gaat in het algemeen gepaard met een betere contactgeluidsisolatie. Zo is de luchtgeluidsisolatie van een vloer van holle steenelementen voor alle frequenties beter dan die van een houten vloer; de contactgeluidsisolatie is echter bij de stenen vloer alleen beter voor de lage frequenties, voor de hoge frequenties is zij slechter. Vloerbedekking geeft een verbetering van de contactgeluidsisolatie, die voor vloeren met steenachtig oppervlak groter is dan voor houten vloeren en bovendien voor de hoge frequenties groter dan voor de lage.

 

 
   

Nieuwe pagina 1

© copyright WorldwideBase 2005-2009