header People and society worldwidebase

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Kunst en cultuur

 
    

Welkom op onze kunst en cultuur pagina !

het begrip kunst

tijdslijn

het begrip cultuur

 

 

 

 

 

 

Het begrip kunst


Wat kunst precies is en wat er wel en niet onder valt, daar denkt iedereen anders over. Om te begrijpen waar we het over hebben, moeten we wel weten wat het woord kunst betekent. Als je iets hebt bedacht wat je kunt omzetten in een voorstelling (bijvoorbeeld: schilderij, beeld, gebouw, lied, foto), kan er sprake zijn van kunst.

Hoewel kunst veel meer omvat, wordt er meestal de beeldende kunst mee bedoeld: de
schilderkunst en beeldhouwkunst (zie foto: Autun, CathťdraleSt. Lazare). Maar onder kunst valt ook bijvoorbeeld muziek en literatuur.

Bij kunst hoef je niet altijd te kunnen zien wat het voorstelt. We noemen het dan:
abstracte kunst. Kun je (duidelijk) zien wat het kunststuk voorstelt, dan heet het figuratieve kunst. Dat is kunst die je echt kunt herkennen. Sommige gebruiksvoorwerpen zijn ook kunst. Omdat deze kunst een (gebruiks)functie heeft, noemen we dat: functionele kunst.
En als kunst alleen mooi is ter versiering, dan spreken we van:
decoratieve kunst.

Kunst is een artistieke uiting die zijn waarde niet ontleent aan de mate van de praktische bruikbaarheid ervan.

Kunst is iets bijzonders. Niet als object van verstrooiing of zintuiglijk genoegen, en al helemaal niet als feitelijke weergave van de werkelijkheid. Het ware kunstwerk confronteert en verontrust, brengt de mens tot een inzicht dat nergens anders verworven wordt. Het is een bron van waarheid die fundamenteler is dan wetenschappelijke kennis of de ervaring van alledag. Tezelfdertijd presenteren kunstenaars zich als de nieuwe zieners, bij uitstek toegerust om universele waarheden te aanschouwen en werken te scheppen waarin die waarheden zich kunnen openbaren. Deze visie kwam aan het einde van de achttiende eeuw tot ontwikkeling en is sindsdien een belangrijk aspect geweest van de westerse cultuur.

Enkele
kenmerken van Kunst op een rijtje:
- Kunst moet door mensen zijn gemaakt.
- Kunst moet een gevoel, emotie of herinnering oproepen.
- Kunst moet enigszins origineel zijn.
- Kunst moet iets van de kunstenaar zelf bevatten
- Kunst moet voor de aanschouwer iets van zichzelf in zich hebben.

Kunst ontstaat in ieder geval uit de typisch menselijke
drang tot creŽren.

Voor het scheppen van een kunstwerk heeft de kunstenaar in de eerste plaats bezieling of inspiratie nodig. Schoonheidsgevoel, religieus gevoel, medeleven, kritiek of zin voor rechtvaardigheid kunnen hem aan het werk zetten.
Pas wanneer hij gestalte weet te geven aan deze ontroering, of verontwaardiging, schept hij kunst.

De taak van de kunstenaar is scheppend (creatief).

De taak van de beschouwer is ontvangend (receptief).

De stijl van een kunstenaar of van een groep verwante kunstenaars, is de manier waarop men aan zijn bedoelingen vorm geeft. Dat wat waargenomen wordt, wordt op een eigen manier weergegeven (vertaald).

In de oude tijden was zoĎ n kunstenaar meestal gebonden aan tradities en vastliggende regels. Kunst had vaak een magische functie (prehistorie) of verheerlijkende functie (geloof, goden, machthebbers).

Tegenwoordig is de kunstenaar meer vrij en komt eerder tot een persoonlijke stijl.

In onze tijd krijgt kunst steeds meer een activerende functie. De beschouwer wordt opgewekt tot kritisch denken, tot confrontatie.

Mooi in de kunst is niet altijd synoniem voor ®natuurgetrouw® ook niet voor ®aangenaam®, maar met ®overtuigend®, met ®karaktervol®, met ®verrassend®, of ®zuiver van stijl®. Als ®mooi® treffen ons de positieve kwaliteiten van een kunstwerk. Kwaliteit wat betreft kleurcombinatie of kompositie. Als ®lelijk® treffen ons de tekortkomingen van een beeld. Bijvoorbeeld de wanverhoudingen of karakterloosheid. Of ontoereikende kundigheid. We hebben dan doorgaans met schijnkunst of kitsch te doen.

Kunst is een onderdeel van de cultuur, waartoe bijvoorbeeld ook behoren de religie, het politieke systeem, het systeem van wetgeving en het onderwijs. Kunst is weliswaar een spiegel van al die elementen van de cultuur, maar mag niet verwisseld worden met cultuur.

    

 

Tijdslijn


Hieronder is vindt u een tijdslijn van de belangrijkste periode in kunstgeschiedenis.
De jaartallen zijn ongeveer genomen, daar er vaak geen directe grens is te stellen..

Karolingische kunst 8ste en 9de eeuw
Ottoonse kunst 925 tot 1050
Romaanse kunst 1000 tot 1200

Gotiek Noord Europa 1150 tot 1700
Italie 1420 tot +/-1500
Vroege gotiek 1150-1200
Hoge gotiek 1190-1250
Art Rayonnant 1250-1400
Late gotiek of Art Flamboyant 1400-1500

Renaissance 1400-1600
Vroege renaissance 1430-1500
hoge renaissance 1500-1530
late renaissance=maniŽrisme 1530-1600

Barok 1600-1750
Rococo 1720-1775

Romantiek 1775-1850

 

Het begrip cultuur


Een cultuur (of subcultuur) is volgens mij het complex van zienswijzen, denkwijzen en gewoontes van een bepaalde groep van mensen. De selecte groep kan daarbij worden bepaald door geografische grenzen, leeftijdsgrenzen, sociaal/maatschappelijke grenzen en waarschijnlijk nog vele andere aspecten.

De invloed van onze cultuur op de kunst.

Een kunstwerk wordt onder andere bepaald door de plaats en tijd waarin een kunstenaar opgroeit. Met andere woorden
de kunst wordt bepaald door de cultuur. De kunstvormen hebben door de eeuwen heen de zienswijzen en denkwijzen van de mens in zijn tijd uitgedrukt. In deze vorm kan de kunst een signaalfunctie hebben met betrekking tot misstanden in de wereld. De vraag is echter; of de schilder- en tekenkunst in het verleden de kijk op de wereld hebben veranderd en of ze daar nu in de komende eeuw nog steeds toe in staat zijn? Met ander woorden volgt de kunst niet alleen de veranderingen in de cultuur, maar zet ze zelf ook aan tot veranderingen in ziens- en denkwijzen.

De invloed van de kunst op onze cultuur.

Indien het begrip cultuur wordt ingeperkt tot de verschillende kunstvormen, dan is het belang evident. Schilders/beeldhouwers, componisten, schrijvers en dansers beÔnvloeden elkaar wederzijds, zowel in vorm als in inhoud.
Naast de kunst bestaat de cultuur echter uit een aantal andere domeinen waardoor onze zienswijzen en leefgewoontes worden uitgedrukt en worden beÔnvloed. De belangrijkste, of beter gezegd degene die me nu zo direct te binnen schieten, zijn de wetenschap en filosofie, de techniek, het politieke stelsel, het economische stelsel en de godsdienst.

De invloed van de kunst, het schilderen en tekenen, op onze cultuur in de 20e en 21e eeuw is naar mijn mening gering. Het schilderen en tekenen is slechts ťťn van de onderdelen van de kunstvormen. Daarbij wordt de autonome schilderkunst slechts gevolgd door een zeer selecte groep mensen. De schilderkunst is een elitaire kunstvorm die weinig mensen bereikt. Mogelijk werkt de autonome kunst indirect via de toegepaste kunsten in op de gewoontes van de mensen, maar dan nog is de kunst slechts ťťn van de pijlers van de cultuur. In de huidige westerse cultuur worden de gedragingen, zienswijzen en denkwijzen van de meeste mensen, naar mijn mening, voornamelijk bepaald door het politieke en economische stelsel, de wetenschap en de techniek e.d.. Een vlucht uit deze rationele wereld is mogelijk door spirituele (min of meer occulte) stromingen, virtuel reality (overigens ook een vorm van techniek), de fantasieŽn op de TV, en de kunst in de vorm van muziek, boeken en schilderijen e.d.. De kunst dus als vorm van entertainment

     bron : Lauran van Oers

 
   

People and society worldwidebase

© copyright WorldwideBase 2005-2009