header kinderbase


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

De schoolkeuze

 

terug naar de startpagina >>

 
welk type van school >>


enkele tips om je te informeren >>


concrete cijfers rond de schoolkeuze >>Elke ouder kan voor zijn kind vrij een school kiezen. Het spreekt voor zich dat jou keuze voor een groot stuk afhankelijk is van en benvloed wordt door enkele praktische zaken, zoals bijvoorbeeld de plaats waar je woont.
Wanneer je kind een bepaalde handicap heeft, zal je hier natuurlijk mee rekening moeten houden en de schoolkeuze afstemmen op de mogelijkheden en de handicap van jou kind.
Vooraleer je inschrijft, is het zinvol je goed te informeren over de school van je keuze. Elke onderwijsinstelling is immers anders en heeft haar eigen kijk op opvoeding en onderwijs. Elke school heeft een eigen schoolcultuur.

Naar welk type school stuur ik mijn kind

Overloop de drie situaties en kruis aan wat opgaat voor de school van uw kind. Misschien legt u wel enkele zwakke en sterke kanten bloot. Geen enkele school is zomaar te vatten in een model, en de perfecte school bestaat niet. Staat uw kind centraal op school of zijn het de resultaten? Of zijn het veeleer de regels en wetten?

1. Uw kind staat centraal

Elk kind is anders. De school stimuleert haar leerlingen en zorgt ervoor dat ze zich kunnen ontplooien volgens hun mogelijkheden. Taken zijn aangepast aan het niveau van elk kind. Kinderen met moeilijkheden krijgen extra aandacht. 

De leerkrachten plaatsen problemen in een ruimer verband. Niet enkel de studieresultaten, maar ook hoe kinderen zich voelen op school krijgt aandacht. 

Elk kind wordt nauwkeurig opgevolgd. Zijn resultaten wijzen op een evolutie, een proces. De school wacht niet op slechte cijfers vooraleer in te grijpen. 

De school staat open voor alles wat haar werking verbetert. Ook ouders hebben hun inbreng. De school voert een open dialoog met hen. Ouders zijn mede-opvoeders. Hun mening is belangrijk. 

De leerkrachten werken samen. Ze proberen steeds nieuwe tendensen en nieuwe werkvormen uit. De directeur staat tussen zijn team en moedigt de leerkrachten aan. 

Regels en structuren zijn er om het leven op school aangenaam te maken. Als er problemen zijn, praten de leerkrachten eerst met de kinderen.

De leerlingen staan centraal in deze school. De school wil elk kind helpen zich te ontplooien volgens zijn mogelijkheden.  Daarom luistert en kijkt ze heel aandachtig naar de leerlingen en hun ouders. Uw kind gaat naar een leerlinggerichte school.

2. De prestaties staan centraal
 

Goede punten en rapporten zijn erg belangrijk op school. Kinderen moeten presteren. De juiste antwoorden, wat kinderen kennen en kunnen: daar gaat het om. Kinderen proberen de beste te zijn. 

Er zijn pas problemen met een kind als het slechte cijfers heeft of als er een conflict is met een leerkracht. Andere problemen zijn bijkomstig

Op school is het ieder voor zich. Pas als goede resultaten uitblijven is er een probleem. Dan schiet de school in actie. 

Ouders zijn welkom op school. Maar echt naar hen luisteren doet de school niet. Hun voorstellen zijn enkel welkom als ze resultaat opleveren. Wat ouders denken en willen is niet belangrijk, wel dat hun kind hier naar school komt. 

Drie huistaken op een dag? Dat is normaal. De leerkrachten overleggen weinig met elkaar. Ze werken zelden in team. Wie hen wil spreken, moet zich reppen. De directeur is een berekende manager. 

Discipline is belangrijk. Het schoolreglement geeft antwoorden op concrete vragen en situaties. Kinderen moeten hun best doen. 

De school is erg begaan met haar imago en wil schitteren met de goede resultaten van haar leerlingen. Ze wil een goede opleiding bieden en pas in tweede instantie wil ze kinderen goed opvoeden en naar hen luisteren. De leerstof staat centraal in deze school. Uw kind zit op een vakgerichte school.

3. Het imago van de school staat centraal
 

Tijdig het werk afleveren. De afgesproken hoeveelheid oefeningen maken. Alle taken op school zijn duidelijk omschreven. Wie niet doet wat gevraagd wordt, krijgt strafwerk. 

Een groepje met leesachterstand, een klasje voor wiskundeproblemen. Leerlingen zijn ingedeeld volgens hun prestaties en gedrag. De kinderen weten bij wie ze terechtkunnen met hun leerprobleem. 

De school informeert de ouders. Aan oudercontactavonden en brochures is er geen gebrek. Naar de verlangens van de ouders informeert de school niet. Ouders zijn bondgenoten om de leerlingen op het juiste pad te houden. 

Er zijn weinig extra activiteiten (middagactiviteiten, projecten, sport, uitstappen) op school. De leerkrachten beperken zich enkel tot wat ze moeten doen: lesgeven. 

Elke leerkracht is baas in zijn eigen klas. Vraag de leerkracht Frans niet hoe de school omgaat met dyslexie. De leerkracht lichamelijke opvoeding zal op de sportdag weinig medewerking krijgen van de leerkracht Nederlands. De leerkrachten voelen zich niet verbonden met de school en voeren enkel de wetten uit. De directeur is de baas. 

Regels en structuren zijn belangrijk. Er zijn veel en strenge regels op school. Wie wat mispeutert, krijgt een fikse straf. Iedereen kent zijn plaats op school en moet zijn rol spelen. 

De school heeft geen duidelijke visie, behalve dan dat ze de grootste wil zijn. Het goede beheer van de school staat centraal. De school moet een geoliede machine zijn. Iedereen is een radertje. Uw kind zit op een regelgerichte school.

 

Enkele tips om je te informeren

Om meer te weten te komen over n of meerdere scholen, kan je eens langsgaan bij het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Het CLB kan je bijvoorbeeld ook helpen zoeken naar een school die bij jou wensen of de specifieke studiemogelijkheden van je kind past. Voor adressen kan je ook terecht bij de Vlaamse Infolijn - Onderwijs 
of op de website
Onderwijs. Vlaanderen.be/onderwijsaanbod.

Spreek ook eens met andere ouders, met leerlingen en oud-leerlingen van de school of ga een kijkje nemen op een opendeurdag van een school om de sfeer op te snuiven.
Wil je echt in detail weten hoe de school werkt, dan kan je de doorlichtingsverslagen van de onderwijsinspectie raadplegen, maar dat is natuurlijk wat ver gezocht. Alle nuttige adressen in dit verband kan je
hier terugvinden.

Heeft u tenslotte nog vragen omtrent de lagere school of het basisonderwijs, dan kan u nog altijd terecht bij het Steunpunt in Vlaanderen voor Ouders en Leerlingen van het Basisonderwijs. Voor alle duidelijk willen wij jullie nog meegeven dat jou lager schoolkind nog geen recht heeft op een studietoelage.

Concrete cijfers rond de schoolkeuze

Met alle informatie die je hierboven terugvindt, spreekt het voor zich dat ouders de schoolkeuze van hun kind ernstig afwegen ... denk je, maar concrete cijfers geven een andere beeld. Wetenschappelijk onderzoekers uit Gent en Leuven trokken naar een honderdtal lagere en secundaire scholen in Vlaanderen. 1500 leerlingen en hun ouders gaven antwoord. Dit zijn de belangrijkste resultaten voor het lager onderwijs :

Bijna 40 procent van de ouders van zes- en zevenjarige kinderen staat voor de keuze van een lagere school. Een kwart daarvan neemt slechts n lagere school in overweging, de meeste twee of drie.

75 procent van de kinderen uit het lager onderwijs woont binnen een straal van drie kilometer van hun school. Als ze de keuze hebben uit twee gelijkwaardige alternatieven, kiezen ouders altijd voor de dichtstbijzijnde school.

40 procent van de ouders kiest bewust voor een onderwijsnet. Voor de anderen is dit criterium minder belangrijk.

De impact van schoolfolders, huisbezoeken, opendeurdagen en van gesprekken met klasleraar of PMS/CLB op de schoolkeuze van ouders is beperkt. Opendeurdagen bezoeken ouders enkel om hun keuze te bevestigen.

 
   

Kinderen

copyright WorldwideBase 2005-2009