Natuur worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Overstroming
 

 

natuurverschijnselen : klik hier

 het ontstaan >>
 

soorten >>


plotse overstromingen >>


grootschalige overstromingen >>


wat doe je
eraan
>>


Het ontstaan

Een overstromingen ontstaat als er meer water de grond binnenkomt dan de planten kunnen opnemen. Water kan de grond binnen komen door regens, rivieren, doorgebroken dijken en gesmolten sneeuw. Maar ook de mens heeft hierin zijn aandeel.

Als er sprake is van een overstroming, is er ergens te veel water, dat terechtkomt in gebieden waar het niet goed van pas komt.
Natuurlijke overstromingen door rivieren is de meest algemene vorm van overstroming en wordt in de eerste plaats veroorzaakt door hevige neerslag of het snel smelten van sneeuw. Het zorgt er voor dat water in een rivier zijn normale loop te boven gaat en overstroomt en het omliggende gebied bedekt.

Er zijn gebieden waarvan bekend is dat ze een keer in de zoveel tijd overstroomd worden, dit zijn dan de gebieden die vlak langs een rivier liggen. Mensen hebben zich al sinds het begin van de landbouw in deze gebieden gevestigd. De bodem is hier door de afzetting van slib vruchtbaar en er is direct water om de gewassen water te geven voor handen. Gemeenschappen kunnen het water voor transport gebruiken. Deze gebieden zijn doorgaans vlak en daarom geschikt om gebouwen en snelwegen te bouwen.

Mensen kunnen tot de conclusie komen dat deze voordelen opwegen tegen het risico van een overstroming. En men doet er ook iets aan om deze gebieden zo veilig mogelijk te maken, bijvoorbeeld door dijken aan te leggen, maar in het verleden hebben we al meermaals kunnen zien dat deze maatregelen niet altijd afdoende of voldoende zijn.
Overstromingen langs de kust zijn meestal het gevolg van stormen en cyclonen, die in het ergste geval kunnen zorgen voor golven van wel 30 meter hoog.
Overstromingen kunnen weldadig zijn, omdat zij voor de rijkste landbouwgrond zorgen. Na een overstroming blijft er een laagje slib achter dat rijk is aan voedingstoffen. Daarnaast zorgen overstromingen voor nieuw grondwater en water in de wetlands, waardoor de laatste kunnen blijven bestaan.

Mensen zien overstromingen doorgaans als een bedreiging voor hun families en huizen. Helaas zijn mensen meestal de oorzaak van een overstroming. Het aantal overstromingen is door menselijk toedoen toegenomen. Door het verwijderen en veranderen van vegetatie, infiltreert er minder water in de grond en komt meer water direct in rivieren en meren terecht. Andere menselijke activiteiten die de oorzaak van een overstroming kunnen zijn, zijn: overbegrazing door vee, bosbranden, mijnactiviteiten en verstedelijking.

Bijvoorbeeld Sumatra kent deze dagen zware en dodelijke overstromingen, dit ten gevolge van kappingen van het regenwoud waardoor het water niet meer wordt opgevangen door de bomen en hun wortelgestel maar gewoon van de berg afstroomt met erosie, modderlawines enz.. tot gevolg.
Ook in onze contreien (Vlaanderen) hebben we soms zware waterproblemen door nieuwe woonwijken te bouwen in natuurlijke overstromingsgebieden vb. Keibeek in Zwevegem. We hebben zoveel verharde oppervlaktes dat tijdens zware regenbuien het water niet in de grond kan dringen maar via onze rioleringen naar beken worden afgevoerd waardoor deze beken veel vlugger opgevuld geraken en overstromen. Verder zijn veel beken ingekokerd en kunnen dan te weinig water opvangen, met nieuwe overstromingsproblemen. Met de huidige klimaatswijzigingen zien we trouwens veel meer periodes met uitzonderlijke regenhoeveelheden.

Elk jaar sterven er trouwens duizenden mensen als gevolg van overstromingen en wordt er voor miljarden euro's schade aangericht aan bezittingen.

Soorten

Er zijn 5 soorten van overstromingen:

1. Periode overstromingen: gebeurt wanneer veel rivieren te veel water hebben.

2. Regen overstromingen: gebeurt wanneer er zeer veel regen op dezelfde plek valt. Deze komen het meest voor in kust regio’s

3. Rivier overstromingen: gebeurt wanneer een rivier meer water heeft dan ze kan hebben. Voorbeeld daarvan is de Nijl in Egypte.

4. Kust overstromingen: gebeurt wanneer de vloedgolven zo hoog zijn dat de dijken ze niet meer kunnen houden.

5. Seizoen overstromingen: gebeurt volgens een min of meer vast patroon tijdens bepaalde seizoenen.

In feite kunnen we ook spreken over '
plotse' en 'grootschalige' overstromingen.  Een plotse overstroming doet zich voor wanneer hevige kortstondige regenval zich kan verspreiden door adsorptie door de grond, door afvloeiing, of drainage. Plotselinge overstromingen komen vaak voor in dalen en stroomengtes. Grootschalige overstromingen daarentegen zijn doorgaans verbonden met een frontaal systeem, zoals een koudefront of een lagedrukgebied dat in een uitgestrekt gebied aanhoudende regen produceert. Dergelijke overstromingen beginnen langs een rivier, waarvan de dijken kunnen breken, waarna het omringende land wordt overstroomd en de grond geleidelijk verzadigd raakt.

Plotse overstromingen

Als vochtige lucht naar een berg wordt geblazen, zal hij opstijgen en kan een stortbui ontstaan. Als de stortbui stationair (op dezelfde plaats) wordt gehouden door de winden, kan het water met grote snelheid langs de hellingen het dal binnenstromen. Stroomengtes werken als trechters en versterken de stroom die alles vernietigt wat hij onderweg tegenkomt. Op 31 juli 1976 vulde een stortbui de Big Thompson Canyon in de Rocky Mountains en veroorzaakte een overstroming waarbij 139 mensen om het leven kwamen.
Verrassend is dat langzaam bewegende buien ook in woestijnen plotselinge overstromingen kunnen veroorzaken. Harde, droge grond absorbeert heel weinig regen, zodat een plotselinge stortbui beddingen van kleine beekjes in zeer korte tijd kunnen veranderen in krachtige kolkende stromen. Het is zelfs zo dat er in Noord-Amerikaanse woestijnen meer mensen verdrinken dan van dorst omkomen.
Om soortgelijke redenen komen in steden ook steeds meer overstromingen voor. Aangezien meer grond wordt bedekt met asfalt en beton, kan er steeds minder water worden opgenomen. Zodra de riolen overlopen kan het water met grote snelheid door straten en stegen stromen.
Plotselinge overstromingen kunnen soms worden veroorzaakt door de bouwwerken die opgericht zijn om overstromingen te beheersen. De plotselinge overstroming in Johnstown, Pennsylvania, op 31 mei 1889 was één van de ergste in Noord-Amerika. Aanhoudende regen gevolgd door een hevige stortbui leidden tot grote druk op de 22 meter hoge South Forkdam, die het uiteindelijk begaf. Een uur later kwam het water met een muur, 9 meter hoog, van puin in Johnstown aan. Hierbij werd een groot deel van de stad vernield en vonden 2.209 mensen de dood.

Grootschalige overstromingen

Bij dit type overstroming kan het weken duren voordat het hoogtepunt is bereikt.
De grote overstroming van de rivier de Missisippi in 1993 - de langdurigste en duurste overstroming in Amerika in deze eeuw - is een goed voorbeeld van een grootschalige overstroming. De opbouw ervan begon in december 1992 met zware sneeuwbuien in het midwesten. Deze sneeuw smolt in maart snel weg en werd gevolgd door meer dan 41 cm regen in het dal van de bovenloop van de Missisippi tijdens de maand april. Daarna deden zich in de maanden juni en juli langs de rivieren de Missisippi en de Missouri stortbuien voor, die ongebruikelijk zwaar waren voor de tijd van het jaar. Hierdoor traden beide rivieren op veel plaatsen buiten hun oevers en volgde een grootschalige overstroming, waarbij 41.000 vierkante kilometer land in negen staten onder water werd gezet.
Orkanen behoren tot de belangrijkste oorzaken van grootschalige overstromingen van kustgebieden en het daaraan grenzende binnenland. Deze stormsystemen produceren zware regens en gaan meestal gepaard met een stormvloed die het water tot ver in het binnenland kan brengen. In de V.S. sloeg in augustus 1969 de orkaan Camille toe in Golf van Mexico. Dit leidde tot enorme windschade en een grootschalige overstroming langs de rivier de Missisippi. Ongeveer de helft van de 256 slachtoffers van de orkaan stierven als gevolg van de overstroming.
In Bangladesh veroorzaakte een cycloon in de Golf van de Bengalen in 1991 een overstroming die aan 150.000 mensen het leven kostte. De voor overstroming meest vatbare rivier is waarschijnlijk de Gele Rivier in China, die ook vaak 'China's Verdriet' wordt genoemd. In de laatste 3.500 jaar zijn 1.500 grote overstromingen gemeld langs deze rivier. De overstroming die zich voordeed tussen 1887 en 1888 zou aan 2,5 miljoen mensen het leven hebben gekost. Dit maakt haar tot de meest verwoestende overstroming in de geschreven geschiedenis. In dergelijke voor overstromingen vatbare gebieden worden vaak dijken gebouwd langs de rivieren. Wanneer deze systemen falen is de schade echter soms groter dan die door een normale overstroming wordt veroorzaakt. Sommigen beweren dat het bouwen van huizen op palen, efficiënter zou zijn.

Wat doe je eraan

De mens kan de zware regenval, die vaak aan de oorzaak ligt van een overstroming, niet tegenhouden. Wel kan de mens veelal de drastische gevolgen van een overstroming vermijden, door in de eerste plaats z'n handen af te houden van de natuur (vb. bosontginning) en de natuur niet uit te dagen door zich te vestigen in een natuurlijk overstromingsgebied. 

( met dank voor bijkomende informatie aan Mevrouw Kristina Naeyaert - voorzitter Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel )
 

 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009