header landen en staten

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Paraguay

 

Terug naar overzicht Zuid-Amerika >>

 

 

 


Paraguay (officieel: República del Paraguay), republiek in Zuid-Amerika, 406.752 km2, met 4.830.000 inw. (12 per km2); hoofdstad: Asunción. Munteenheid is de guaraní, onderverdeeld in 100 céntimos. Nationale feestdag is 15 mei, Onafhankelijkheidsdag, en 25 augustus, dag van de grondwet.

1. Fysische geografie
1.1 Landschap en rivieren
Paraguay behoort voor het grootste deel tot de Paraná-Paraguay-laagvlakte. Ten westen van de rivier de Paraguay ligt de dorre Gran Chaco. Het land aan beide zijden van de rivier heeft een slechte afwatering en wordt in de natte tijd overstroomd, zodat een moerassige streek is ontstaan, die aan de oostkant ongeveer bij de 56° W.L. wordt begrensd door een 200 à 300 m hoge cuestarand. Deze rand is de grens van het Hoogland van Brazilië, dat hier uit een opgeheven lavaplateau bestaat, het Paranáplateau, waarin de Paraná een diepe canyon heeft uitgeslepen.
De belangrijkste rivier is de Paraguay, die van noord naar zuid het land doorsnijdt. Vanuit het westen komt de Río Pilcomayo van de Andesketen af; deze vormt de grens met Argentinië. De grens met Brazilië en Argentinië wordt ten oosten van de Paraguay gevormd door de Paraná.
1.2 Klimaat
Paraguay heeft een tropisch klimaat. De winden, waaronder de uit de Argentijnse pampa afkomstige stormachtige pampero, hebben grote invloed op de temperatuur; door hun snelle afwisseling zijn er, vooral in de zomer, vaak grote wisselingen in de temperatuur, die 's nachts, ondanks de nabijheid van de keerkring en ondanks de geringe hoogte boven zeeniveau van het land, tot bij het vriespunt kan dalen. De
gemiddelde temperatuur van Asunción is in januari 27,2 °C, in juli 14,3 °C. De neerslag neemt af van oost naar west. De gemiddelde jaarlijkse neerslag is in Puerto Bertoni aan de Río Paraná 1870 mm. De meeste neerslag valt in het zomerseizoen.
1.3 Plantengroei
De Gran Chaco bestaat uit steppen en savannen. In het uiterste zuiden ervan komen moerassen voor. Het oostelijk deel van Paraguay is in het zuiden steppeachtig; in het noorden treft men de westelijke uitlopers van het oerwoud van het Amazonegebied aan.
1.4 Dierenwereld
De dierenwereld is die van de 'chaco', waarbij het opvallendste element een pas in 1975 ontdekt navelzwijn of pekari is - dit dier was als fossiel bekend, maar bleek in een beperkt gebied nog recent voor te komen. Andere opvallende bewoners van de chaco zijn de manenwolf en het reuzengordeldier. De moerassen aan weerszijden van de rivier de Paraguay zijn zeer rijk aan watervogels, terwijl er ook een longvis voorkomt; de laatstgenoemde is zelfs bestand tegen volledig uitdrogen van de biotoop. De extensieve veeteelt heeft veel schade gedaan aan de oorspronkelijke fauna. Natuurbescherming en regulatie van de jacht staan nog in de kinderschoenen.

2. Bevolking
Mestiezen vormen het grootste deel van de bevolking (95%); minder dan 3% is van blanke en Aziatische oorsprong, w.o. een aanzienlijke groep Duitsers (ca. 20 à 30 duizend). De belangrijkste groepen van de autochtone Indiaanse bevolking (ca. 2% van de totale bevolking) leven in het Chacogebied. Van de bevolking woont 30% in het stadsgebied van Asunción, terwijl het noorden (61% van het grondgebied) slechts 4% van de bevolking herbergt. In 1994 woonde 52% in steden; de grootste steden zijn: Asunción (502.426 inw.), Ciudad del Este (voorheen Puerto Presidente Stroessner; 133.896), Encarnación (55.358) en Lambaré (99.681). Om politieke of economische redenen wonen ca. één miljoen Paraguayanen als balling in het buitenland. Sinds het begin van de jaren zeventig hebben zich grote aantallen Braziliaanse kolonisten gevestigd in de aan Brazilië grenzende departementen. De jaarlijkse bevolkingstoename bedroeg in de periode 1985-1994 3%; geboorten- en sterftecijfers waren in 1993 resp. 32 en 5‰.
Officiële taal is het Spaans, maar een grote meerderheid van de bevolking spreekt alleen Guaraní. De grondwet van 1967 garandeert vrijheid van godsdienst en erkent het rooms-katholicisme als de officiële religie. Van de bevolking is 96% rooms-katholiek. Kerkelijke indeling: één aartsbisdom (Asunción, opgericht in 1929, was al sinds 1547 bisschopszetel), acht bisdommen, twee vrije prelaturen en twee apostolische vicariaten. Het aantal protestanten bedraagt ca. 30!000. Zij zijn verdeeld over 14 denominaties, waarvan die van de mennonieten de grootste is.

3. Bestuur en samenleving
Volgens de grondwet van 1992 berust de wetgevende macht bij het Congres, bestaande uit de Senaat (45 leden) en de Cámara de Diputados (80 leden), waarvan de leden worden gekozen voor vijf jaar. De uitvoerende macht berust bij de president (ambtstermijn van vijf jaar) en de Consejo del Estado (waarvan behalve de door de president benoemde ministers ook vertegenwoordigers van de verschillende belangengroepen deel uitmaken). Sinds mei 1995 mogen soldaten en politieagenten niet stemmen. Tevens werd een proportioneel kiessysteem ingevoerd (voorheen kreeg de partij die de meeste stemmen had behaald bij de presidentsverkiezingen tweederde van de zetels in het Congres). Zie ook § geschiedenis. Alle burgers van 18 jaar en ouder zijn stemplichtig.
Paraguay is bestuurlijk verdeeld in 17 departementen, welke weer zijn onderverdeeld in municipios en compañías. De hoofdstad Asunción heeft een afzonderlijke bestuurlijke status.
Paraguay is lid van de Verenigde Naties, de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Latijnsamerikaanse Integratievereniging (ALADI), het Latijnsamerikaanse Economische Systeem (SELA), en de in 1991 opgerichte Gemeenschappelijke Markt voor Zuid-Amerika (MERCOSUR).
Traditioneel hebben twee groeperingen, welke zich beide in 1870 als politieke partij hebben georganiseerd, het politieke toneel van Paraguay beheerst: de Asociación Nacional Republicana (ANR), beter bekend als de Coloradopartij, en de Partido Liberal Radical Auténtico. Verder spelen een rol: de Partido Encuentro Nacional (PEN), de in 1960 opgerichte Partido Demócrata Cristiano (PDC) en de Partido Revolucionario Febrerista (PRF). Van de vakbonden zijn van belang de Central Nacional de Trabajadores, de Central Unitaria de Trabajadores en in mindere mate de Confederación Paraguaya de Trabajadores.
Ondernemers hebben zich aaneengesloten in de Unión Industrial Paraguaya (UIP), de Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) en de Asociación Rural Paraguaya (ARP), en hebben grote invloed op de sociale en economische politiek van de regering. Hoewel de grondwet vrijheid van meningsuiting garandeert, was de pers tot 1989 onderhevig aan censuur en werden oppositionele media regelmatig verboden.

4. Economie
Traditioneel heeft de uitvoer van landbouw- en veeteeltproducten de basis gevormd voor de economie. Soja en katoen zijn essentieel. De industrie is weinig ontwikkeld, vooral als gevolg van het massale aanbod van het land binnengesmokkelde consumptiegoederen. Het aandeel van de verschillende economische sectoren in het Bruto Nationaal Product was in 1994: landbouw en veeteelt 24%, industrie en bouwnijverheid 22%, handel en diensten 54%. Van de economisch actieve bevolking is 42% werkzaam in landbouw en veeteelt, 22% in de industrie, 6% in de bouwnijverheid en 35% in handel en diensten. Slechts een klein deel van het land is als landbouwgrond in gebruik. Ca. 10 miljoen ha van de niet gecultiveerde grond is uitermate geschikt voor landbouw, m.n. in het oostelijke deel van Paraguay. Sedert enige jaren wordt hier door multinationale agro-industriële ondernemingen en door Braziliaanse ondernemers op grote schaal land ontgonnen. Vrijwel de totale landbouwproductie is geconcentreerd in de Región Oriental, waar behalve de nieuwe producten als soja en katoen vooral de verbouw van maïs, suikerriet, cassave, tarwe, rijst, tabak en bananen van belang zijn. Een belangrijk deel van de katoen wordt verbouwd in de mennonietenkolonies in de Chaco. De veehouderij is traditioneel een belangrijke sector; de rundvee- en varkenshouderij produceren vooral voor de export, terwijl de intensieve veehouderij en pluimveeteelt vooral voor de binnenlandse markt produceren. Het bosareaal (vooral in de Región Oriental) wordt in toenemende mate commercieel benut; behalve cederhout en enkele hardhoutsoorten (deels voor export naar Argentinië en Brazilië) levert de houtkap aanzienlijke hoeveelheden brandhout, in grote delen van het land de enige energiebron. De snelle ontbossing (ca. 125.000 ha per jaar) leidt tot ecologische problemen. De opkomst van synthetische vervangingsmiddelen dringt de productie van bosbouwproducten als tannine (quebracho-extract), tungolie en caranday-was steeds verder terug. Paraguay is arm aan delfstoffen. De aanwezige voorraden aardgas, aardolie, marmer en kwartszand worden niet geëxploiteerd. Van groot belang is de enorme waterkrachtreserve van de Río Paraná. Hier is in samenwerking met Brazilië, op 17 km van de grens met Argentinië, de grootste waterkrachtcentrale ter wereld, de Itaipúcentrale, gebouwd. Voorts is sinds 1995 (samen met Argentinië) een centrale bij Yacyretá in gebruik en zijn er plannen voor een centrale bij Corpus. Het merendeel van de hier opgewekte energie wordt naar Brazilië geëxporteerd. Paraguay is hiermee 's werelds belangrijkste exporteur van elektriciteit. Nog steeds is de zwak ontwikkelde industrie overwegend gericht op de verwerking van agrarische producten en hout. De overwegend kleine bedrijven zijn vooral geconcentreerd in en rond Asunción en enkele steden in de Región Oriental. Geproduceerd worden vleesconserven, diepgevroren vlees en vleesextracten, gezaagd hout en triplex, meubelen, voedingsmiddelen, dranken, tabaksartikelen, leer, textiel, cement, suiker en tannine. Van de totale geregistreerde uitvoer zijn de belangrijkste producten katoen, sojabonen, gevolgd door hout, plantaardige oliën en vlees; op grote schaal worden wapens, narcotica, drank, sigaretten en vee gesmokkeld. Van de geregistreerde invoer vormen consumentengoederen, aardolie, grondstoffen, machines en transportmaterieel de belangrijkste posten. De handelsbalans is traditioneel negatief. De voornaamste handelspartners zijn Brazilië, Duitsland, Japan, Argentinië, de Verenigde Staten, Algerije en Nederland. Paraguay beschikt over vrijhavenfaciliteiten in Buenos Aires (Argentinië), Santos en Paranagua (beide in Brazilië) en Antofagasta (Chili). Centrale Bank is de Banco Central del Paraguay. Daarnaast bestaat er nog een aantal ontwikkelingsbanken, waaronder de Banco Nacional de Fomento (BNF) en de Banco Agrícola. Buitenlandse banken, waaronder ABN-AMRO en ING, genieten grote vrijheid.
De in 1993 aangetreden regering kondigde aan de overheidsuitgaven te verminderen, een aantal staatsbedrijven te privatiseren en een inkomstenbelasting in te voeren. De buitenlandse schuld bedroeg eind 1995 ruim $ 1,3 miljard.
Transportproblemen vormen een belangrijk obstakel voor de ontwikkeling van grote delen van Paraguay; sinds de aanleg van de Trans Chaco Highway (tussen Asunción en de grens met Bolivia) is het Chaco-gebied ontsloten. De lengte van het wegennet bedraagt ca. 28!500 km (20% geasfalteerd). De enige spoorlijn is de Ferrocarril Central Carlos Antonio López (FCCAL, sinds 1961 in handen van de overheid, 370 km lang). Deze met houtgestookte locomotieven trekken een museumtrein. Een belangrijke rol speelt de binnenvaart: Asunción is via de Río Paraguay en de Río Paraná bereikbaar voor grote schepen. De Río Alto Paraná, de Río Pilcomayo en de Río Paraguay zijn van belang voor binnenlandse scheepvaart met kleinere schepen. De Flota Mercante del Estado is het staatsscheepvaartbedrijf; gedeeltelijke privatisering wordt overwogen. Nationale luchtvaartmaatschappij is de LAP en Asunción en Ciudad del Este hebben een internationale luchthaven; voor het binnenlandse luchtverkeer, onderhouden door de TAM, is een groot aantal kleinere vliegvelden en landingsstrips beschikbaar.

5. Geschiedenis
5.1 Van 1500 tot 1950
Na een eerste verkenning van het zuiden door Sebastian Cabot (1527) stichtte Domingo de Irala de tegenwoordige hoofdstad Asunción (1537). Vanaf 1609 tot in de tweede helft van de 18de eeuw werd de geschiedenis van het land vnl. bepaald door het - door jezuïeten geleide - instituut der reducciones, gericht op de bescherming, de ambachtelijke scholing en de gemeenschappelijke ontwikkeling van de inheemse Guaraní's. Na de onafhankelijkheid van Argentinië (1810) maakte Asunción zich spoedig los van Buenos Aires (14 mei 1811). Het land raakte daarna in de ban van dictators als José Gaspar Tomás Rodriguez de Francia (1814-1840), zijn neef Carlos Antonio López (1844-1862) en diens zoon Francisco Solano López (1862-1870), die het sterkste leger van Zuid-Amerika opbouwden. De daaropvolgende oorlogen tegen Brazilië (1864), Argentinië en Uruguay (1865) kostten het land 5/6 van zijn bevolking. Door onophoudelijke revoluties kwam het herstel slechts zeer langzaam op gang. De strijd tussen de conservatieve Colorados en de liberalen - partijen die ontstonden op grond van de parlementair-democratische grondwet van 1870 - werd tijdelijk overstemd door het Gran Chacoconflict met Bolivia (1932-1936). Na en als gevolg van de gewonnen oorlog kregen nu totalitaire ideeën weer de overhand. In 1947 woedde onder het presidentschap van de door de Coloradopartij gesteunde Morínigo gedurende vijf maanden een burgeroorlog.
5.2 De periode 1950-1980
Het gebrek aan partijpolitieke eenheid bracht in mei 1954 de toenmalige opperbevelhebber van het leger, Alfredo Stroessner, ertoe een greep naar de macht te doen. Stroessner werd kort daarna gekozen tot president. Hij vestigde een dictatuur, steunend op de Coloradopartij. In 1958, 1963, 1968, 1973, 1978 en 1983 werd Stroessner 'herkozen' als president. Hoewel de oppositiepartijen zich in 1979 in een Nationaal Akkoord verenigden, bleef het regime politieke tegenstanders arresteren of verbannen, waartegen m.n. de Rooms-Katholieke Kerk protesteerde.
5.3 Vanaf 1980
Door de bouw van de Itaipúdam werd de economische afhankelijkheid van Brazilië nog groter. Massale immigratie van Brazilianen naar de rijke landbouwgronden in het oosten leidde in 1980 tot protestacties van Paraguayanen die bloedig onderdrukt werden.
Vanaf 1985 leidde een verslechtering van de levensomstandigheden tot een opleving van demonstraties tegen het regime. Het protest werd bloedig onderdrukt; de repressie richtte zich m.n. tegen landloze boeren die braakliggende landbouwgrond bezet hadden. Binnen de Coloradopartij namen de tegenstellingen toe tussen Stroessnergezinde 'militantes' en de 'tradicionalisatas', die zich voorzichtig tegen de familiedynastie van de familie Stroessner keerden. In 1988 liet Stroessner zich nogmaals tot president kiezen, maar zijn regime kon niet
langer rekenen op de steun van de Amerikaanse regering en de leiding van de Rooms-Katholieke Kerk. In febr. 1989 pleegden legereenheden onder leiding van generaal Andrés Rodríguez een staatsgreep. Stroessner werd gedwongen het land te verlaten en Rodríguez werd benoemd tot interim-president. Bij de verkiezingen van 1 mei 1989 werd Rodríguez tot president gekozen. De verkiezingen van dec. 1991 voor een GrondwetgeveNew Paraguayan President Nicanor Duarte Frutos delivers his inauguration speech, 15 August 2003nde Vergadering, die in juni 1992 een nieuwe democratische grondwet zou goedkeuren, werden gewonnen door de regerende Coloradopartij. De eerste volledig vrije parlementsverkiezingen van mei 1993 werden eveneens gewonnen door de Coloradopartij. Bij de presidentsverkiezingen won Colorado-kandidaat Juan Carlos Wasmosy.
Begin 1995 stuurde hij zes generaals en twee vice-admiraals met vervroegd pensioen wegens kritiek op zijn beleid. Regering en oppositie sloten in mei 1995 een akkoord over een wet die het de militairen verbood lid te zijn van een politieke partij of te stemmen bij verkiezingen. Via de Coloradopartij behoudt het leger evenwel grote invloed op de politiek. De kloof tussen de blanke elite van grootgrondbezitters en hoge militairen enerzijds en de straatarme plattelandsbevolking anderzijds is zeer groot. In de agrarische gebieden nam de sociale onrust toe door het uitblijven van door de boerenbeweging geëiste landhervormingen. (foto : de nieuwe president Nicanor Duarte Frutos).

Telefoongids Paraguay
Postcodes Paraguay

 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009