header landen en staten

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Rwanda

 

Terug naar overzicht Afrika >>

 


 

Rwanda, ook Ruanda of Roeanda (officieel: Republika y'u Rwanda; Fr.: République Rwandaise), republiek in Midden-Afrika, 26.338 km2, met 7.750.000 inw. (294 inw. per km2); hoofdstad: Kigali. Munteenheid is de Rwanda frank (F.Rw), onderverdeeld in 100 centimes. Nationale feestdag is 1 juli, Onafhankelijkheidsdag.
 

Map Of Rwanda

1. Fysische geografie
Rwanda bestaat uitsluitend uit hooglanden. Bergketens, behorend tot de Oost-Afrikaanse Rug, en, in het noordwesten, het vulkanische Virungamassief (met als hoogste top de Karisimbi, 4507 m), rijzen steil op van het Kivumeer in het westen, dalen vervolgens tot een heuvelachtig, door talrijke riviertjes doorsneden centraal plateau van gemiddeld 1500 tot 2000 m, en ten slotte tot een gebied van kleine meren en moerassen (gemiddeld 1200 m hoogte), het stroomgebied van de rivier de Kagera, die de oostgrens vormt. Vrijwel alle rivieren in Rwanda behoren tot het stelsel van deze rivier, via welke de afwatering van het grootste deel van het land plaatsvindt. Door erosie zijn op vele plaatsen oude plooiingsgesteenten aan de oppervlakte gekomen. De in het algemeen steile berghellingen zijn met vrij arme gronden bedekt.
Het klimaat vertoont plaatselijk nogal grote verschillen, afhankelijk van de hoogteligging. De temperaturen zijn echter door de ligging, enkele graden bezuiden de evenaar, het gehele jaar door vrij gelijkmatig (Kigali: ca. 26 °C). De gemiddelde hoeveelheid neerslag per jaar varieert van ca. 800 mm in het noordoosten tot meer dan 1500 mm in het westen; in Kigali, gelegen op 1550 m boven de zeespiegel, valt gemiddeld ca. 1000 mm per jaar. Er zijn twee regentijden (februari-mei en september-november).
De natuurlijke plantengroei is door ontginning voor een groot gedeelte vernietigd. Vroeger waren de lagere hellingen van de bergen met bossen bedekt met daarboven grasland. Op de plateaus kwamen savannen voor. In de ongerepte delen is de dierenwereld zeer rijk: het Kagera nationaal park op de grenzen met Tanzania en Oeganda is zeer rijk aan leeuwen, zebra's en talrijke antilopensoorten. In het gebied van de Virungavulkanen kunnen toeristen zelfs gorilla's in het wild ontmoeten. De ongebreidelde groei van de bevolking vormt de grootste bedreiging voor de natuurbescherming.

2. Bevolking
Rwanda is een van de dichtstbevolkte landen van Afrika. De meeste mensen wonen in familienederzettingen op het platteland, slechts 6% van de bevolking woont in de stad. De jaarlijkse bevolkingstoename bedraagt ca. 2,7%. Er zijn drie etnische groepen te onderscheiden: de Hutu (Bantoes, 90%), de Tutsi (Hamieten, 9%) en de oudste bewoners, de Twa (pygmeeën, 1%). De Tutsi vormden tot 1960 de heersende bevolkingsgroep. Na bloedige incidenten met de Hutu zijn veel Tutsi naar buurlanden gevlucht (zie ook § geschiedenis en Boeroendi).
Kinyarwanda en Frans zijn de officiële talen. Daarnaast wordt Swahili en Engels gesproken. Ongeveer een kwart van de bevolking is animist. 56% is rooms-katholiek, 12% protestants en 9% moslims.

3. Bestuur en samenleving
De grondwet van 1995, die de oude van 1991 verving, voorziet in een meerpartijenstelsel en in een scheiding tussen uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht. De grondwet perkte de macht van de president in door het instellen van het ambt van minister-president en maakte een einde aan de alleenheerschappij van de regerende Mouvement Révolutionair National pour le Développement (MRND), welke naam in hetzelfde jaar werd omgedoopt in Mouvement Républicain National pour la Démocratie et le Développement. Deze behaalde overigens in 1988, bij de laatste verkiezingen, àlle zetels. Het illegale Front Patriotique Rwandaise (FPR), dat vanuit Oeganda een guerrillaoorlog tegen het regeringsleger in Noord-Rwanda voert, verwierp de nieuwe grondwet.
Naast de MRND zijn er sinds 1991 nog de volgende politieke partijen: de Partie Social-Démocratique (PSD), de Partie Libérale (PL), de Partie Socialiste Rwandaise (PSR) en de Partie Démocratique-Chrétienne (PDC). Rwanda bevond zich begin 1992 bestuurlijk nog in een overgangsfase naar een meer democratische staatsvorm.
Er is één vakbond, de Centrale d'Education et de Coopération des Travailleurs pour le Développement (CECTD).
Het grondgebied is administratief ingedeeld in 11 prefecturen, onderverdeeld in 144 gemeenten. De rechtspraak is gebaseerd op naar Belgisch voorbeeld gecodificeerd en traditioneel recht. Het Hooggerechtshof zetelt in Nyabisindu. Rwanda is o.m. lid van de Verenigde Naties, de Organisatie van Afrikaanse Eenheid, de Organisation Commune Africaine et Malgache en is geassocieerd met de EG. Het leger omvat 14.000 tot 40.000 man.

4. Economie
Rwanda behoort tot de landen met het laagste inkomen per hoofd van de bevolking ($ 210 in 1993). Belangrijke belemmeringen voor economische ontwikkeling zijn de overbevolking en de ongunstige geografische ligging, die het internationale handelsverkeer zeer duur maakt. Ruim 91% van de beroepsbevolking is werkzaam in de landbouw; de agrarische sector draagt 51% bij tot het Bruto Nationaal Product (bnp). Op ca. 65% van de gebruikte landbouwgrond wordt verbouwd voor de eigen consumptie: cassave, zoete aardappelen, bonen, sorghum, maïs en bananen. De opbrengst per hectare is gering wegens verouderde landbouwmethoden en erosie, zodat er voedsel ingevoerd moet worden. Andere producten zijn: koffie, thee, pyrethrum en katoen. Om de productie te verhogen tracht men het landbouwgebied uit te breiden door ontginning van woeste grond en drooglegging van moerassen. De veehouderij is niet optimaal productief: het aantal runderen is belangrijker dan de vlees- of melkproductie. Om de productiviteit te verhogen hebben veehouders coöperaties opgericht. De visserij is uitsluitend van belang voor de binnenlandse markt. De bosbouw is van geringe betekenis; 9% van het land is met vnl. eucalyptusbos bedekt. Cassiteriet (tinerts) en wolfraam zijn de belangrijkste delfstoffen. De mijnbouw is bijna uitsluitend in handen van vier Belgische ondernemingen. In het Kivumeer wordt aardgas gewonnen. De geringe industriële activiteit heeft hoofdzakelijk betrekking op de voeding (52%), de textiel en de mijnbouw en vindt in de omgeving van Kigali plaats. De elektriciteitsvoorziening wordt verzorgd door vier hydro-elektrische centrales en drie centrales met dieselmotoren. Met de buurlanden wordt samengewerkt in projecten ter vergroting van het elektrisch vermogen.
Rwanda heeft een negatieve handelsbalans. Uitvoerproducten zijn koffie, thee, cassiteriet, wolfraam en pyrethrum. Ingevoerd worden machines, textiel, aardolie, levensmiddelen en vervoermiddelen. Belangrijkste handelspartners zijn België en andere EG-landen, de Verenigde Staten, Kenia en Japan.
De meeste ontwikkelingshulp wordt verleend door de EG en daarbinnen vooral door België.
Er zijn vier grote banken: de centrale bank (Banque Nationale du Rwanda) en drie commerciële banken.
Rwanda beschikt over een wegennet van 12!070 km, waarvan ongeveer de helft verhard is. Spoorwegen zijn er niet. Op het Kivumeer is een bootdienst naar Zaïre. Internationale luchthavens zijn in Kigali en Cyangugu. Air Rwanda is de nationale luchtvaartmaatschappij. Rwanda's handel gaat over buitenlandse havens zoals Mombasa (Kenia), Dar-es-Salaam (Tanzania) en Matadi (Zaïre).

5. Geschiedenis
In juli 1959 stierf in Rwanda de tot de Tutsi behorende mwami (= koning) Mutara III. In 1959 en de jaren daarna was er sprake van ernstige botsingen tussen de Hutu en de Tutsi. De gevechten, waarbij duizenden Tutsi werden gedood en uit het land verdreven, bereikten een hoogtepunt toen op 28 jan. 1961 een Hutu-revolutie uitbrak. De monarchie (Kigeri V) werd omvergeworpen en de republiek uitgeroepen. Deze situatie werd de facto door België erkend. De gematigde Hutu-leider G. Kayibanda, die sedert 1960 premier van de voorlopige regering was, werd in okt. 1961 tot president gekozen. Op 1 juli 1962 werden Oeroendi en Rwanda formeel gesplitst. Beide landen werden een onafhankelijke republiek. Eind 1963 laaide de strijd tussen de Tutsi en Hutu opnieuw op, met weer vele slachtoffers onder de Tutsi, die hadden gepoogd opnieuw aan de macht te komen. Velen van hen ontvluchtten het land, naar Boeroendi, Zaïre en Oeganda. Bij de verkiezingen van okt. 1965 veroverde de Hutu-partij, de Parmehutu, alle zetels in het parlement. In 1965 en 1969 werd Kayibanda herkozen als president. Op 5 juli 1973 werd hij door een staatsgreep ten val gebracht, waarna generaal J. Habyarimana een militaire regering vormde, waarin ook de Tutsi een ministerspost kregen. Het nieuwe bewind wijzigde de grondwet in absolutistische zin. Habyarimana werd in dec. 1978 tot president gekozen (in 1988 herkozen). In 1988 braken opnieuw ernstige onlusten tussen Hutu en Tutsi uit, nu in het buurland Boeroendi. Daar doodden Tutsi talrijke Hutu; ca. 60!000 Hutu vluchtten naar Rwanda. In okt. 1990 werd Rwanda binnengevallen door een groep Tutsi-rebellen, veelal kinderen van Tutsi-vluchtelingen uit de jaren zestig, die onder de naam Front Patriotique Rwandaise (FPR) met steun van het Oegandese leger opereren. Dank zij hulp uit Zaïre en van Franse en Belgische troepen, die naar Rwanda waren gestuurd om de eigen burgers te beschermen, wist het regeringsleger stand te houden. Het FPR drong aan op algehele amnestie voor alle vluchtelingen. President Habyarimana kwam niet aan hun wens tegemoet, maar voerde in 1991 wel een nieuwe, democratischer grondwet in. Etnische onlusten bleven echter voortduren. In sept. 1993 werd nog steeds tussen de regering en het FPR gesproken over een vredesregeling. Ook in sept. werd Agathe Uwilingiymana (MDR) benoemd tot premier.
In april 1994 kwam president Habyarimana - begin jan. voor een overgangsperiode van 22 maanden opnieuw als president beëdigd - om het leven bij een raketaanval op het vliegtuig waarmee hij reisde, samen met de Boeroendese president Ntaryamira. De voorzitter van het parlement, Sindikubwabo, werd voorlopig president en installeerde een overgangsregering onder leiding van Kambanda. Hierin hadden dezelfde vijf politieke partijen zitting die ook onder de omgekomen president Habyarimana, een Hutu, een coalitieregering hadden gevormd.
De dood van Habyarimana leidde tot een golf van wraakacties, terwijl het FPR intussen grote delen van het land bezette en in juli ook de
Paul Kagamehoofdstad Kigali innam. Pasteur Bizimungu, een Hutu afkomstig uit het FPR, werd de nieuwe president en generaal Paul Kagame - zie foto - , militair leider van het FPR, werd vice-president en minister van Defensie.
De overwinning van het FPR leverde echter geen vrede op. Overal in het land vonden massale moordpartijen plaats, waarbij het radiostation Mille Colines de Hutu-bevolking opzette tegen de Tutsi. De VN-eenheden UNAMIR konden weinig anders uitrichten dan het evacueren van de vele buitenlanders die in Rwanda woonden. Voor het oprukkende FPR-leger uit richtten Hutu-militairen massale slachtingen aan onder de Tutsi-bevolking en onder veronderstelde sympathisanten van het FPR. Het totaal aantal slachtoffers - Tutsi en gematigde Hutu's - werd geraamd op 500!000 tot één miljoen. Meer dan één miljoen burgers sloegen uit vrees voor wraak op de vlucht naar veiliger gebieden in Rwanda zelf of naar het buurland Zaïre, waar ze voor overvolle vluchtelingenkampen zorgden. Ook hier voerden uiteengevallen Hutu-milities regelmatig aanvallen uit op de kampen. Het geweld kwam echter ook van de machthebbers. In april 1996 beschuldigde de in aug. 1995 ontslagen Hutu-president Twagiramungu het Rwandese leger van moord op ongeveer 600.000 Rwandezen, overwegend Hutu's. In aug. nam het parlement een nieuwe strafwet aan voor de berechting van 80!000 verdachten van genocide.
In nov. 1996 kwam een massale terugkeer van Hutu-vluchtelingen vanuit Zaïre op gang, nadat eerdere pogingen om de op drift geraakte vluchtelingen tot terugkeer te overreden, herhaaldelijk waren mislukt. In dec. kwam een tweede massale vluchtelingenstroom op gang, ditmaal vanuit Tanzania, waar het leger de vluchtelingenkampen ontruimde en de ongeveer 300.000 bewoners dwong naar Rwanda terug te keren.

Telefoongids Rwanda
Postcodes Rwanda

 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009