header landen en staten

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Vaticaanstad

 

Terug naar overzicht Europa >>

 

Vaticaanstad (Ital.: Cittŗ del Vaticano; officieel: Stato della Cittŗ del Vaticano), de bij de verdragen van Lateranen in 1929 opgerichte soevereine staat binnen de grenzen van ItaliŽ, in het noordwesten van Rome, ca. 44 ha (exclusief de immuniteit genietende, buiten Vaticaanstad gelegen pauselijke bezittingen, de basilieken Sint Jan van Lateranen, Maria de Meerdere en Sint-Paulus buiten de Muren, en het zomerverblijf te Castel Gandolfo), met (1995) 830 inw. Het ommuurde complex bestaat uit het pauselijk paleis (het Vaticaan) met uitgestrekte tuinen en de basiliek Sint-Pieter met het ervoor gelegen plein. Munteenheid is de Vaticaanse lire, die ook in ItaliŽ als wettig betaalmiddel wordt geaccepteerd.

Piazza San Pietro seen from the Dome. Vatican City, Rome, ItalyDe bevolking van Vaticaanstad kan onderverdeeld worden in staatsburgers (472 in 1996) en andere bewoners. Tot de staatsburgers (het staatsburgerschap wordt verleend, men kan het niet door geboorte krijgen) behoren de leden van het pauselijk corps diplomatique, die vrijwel allen in het buitenland wonen, de leden van de Zwitserse Garde, de in Rome wonende kardinalen, alsmede een kleine groep leken. Tot de andere bewoners behoren vnl. mannelijke en vrouwelijke geestelijken en ordeleden die in dienst van het Vaticaan zijn. Daarbuiten zijn nog enkele duizenden die een andere (meestal Italiaanse) nationaliteit bezitten, werkzaam in Vaticaanstad, ongeveer drieduizend mensen.
Staatshoofd is de paus, het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk (zie verder paus). Volgens de grondwet van 7 juni 1929 heeft hij als soeverein van Vaticaanstad 'alle wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden'. Hij wordt wat zijn wetgevende taken betreft bijgestaan door een pauselijke commissie, de Pontificia Commissione per lo Stato della Cittŗ del Vaticano en door de Gouverneur van de Staat. In de commissie, die wordt geleid door de kardinaal-staatssecretaris, hebben nog zes kardinalen zitting, die voor vijf jaar worden benoemd. Er bestaat sedert 1969 een adviserend orgaan, de Consulta dello Stato, waarin uitsluitend leken zitting hebben. Aan de genoemde commissie is ook de uitvoerende macht gedelegeerd. In afhankelijkheid van haar fungeren het zgn. Gouvernement (Governatorato) en een aantal directoraten (Direzioni Generali). Het gouvernement wordt gevormd door het secretariaat-generaal en de bureaus voor juridische zaken, personeelszaken, financiŽle administratie, filatelie en numismatiek, postwezen en telegraafbedrijf, goederenvervoer, bewakingsdienst en informatie aan pelgrims en toeristen. De belangrijkste directoraten zijn die voor de monumenten, musea en kunstgalerijen, voor de economische zaken, het gezondheidswezen, Radio Vaticana en de Vaticaanse sterrenwacht.
Het Vaticaan heeft een eigen rechtswezen, met drie soorten rechtsprekende instanties, o.a. een hof van appel en een hof van cassatie, die tevens bij de kerkelijke rechtspraak zijn ingeschakeld (zie verder apostolische signatuur en Curie [religie]). Vaticaanstad heeft in 165 landen diplomatieke vertegenwoordigers, die tevens vertegenwoordiger van de Heilige Stoel zijn (zie ook nuntius). Verder is het Vaticaan als waarnemer vertegenwoordigd in de Verenigde Naties, de UNESCO en de FAO. Sedert 1970 bestaat alleen nog de Zwitserse Garde als ordehandhavende instantie. Verder is er een bureau voor de staatsveiligheid. Sedert 1969 zijn de arbeidsverhoudingen vastgelegd in een uitgebreid reglement, dat o.a. de hoogte van de salarissen en de pensioenen alsmede secundaire arbeidsverhoudingen regelt. Verantwoordelijk voor de gezondheidszorg is de Fondo Assistenza Sanitaria.
Het Vaticaan heeft een groot aantal instellingen voor hoger onderwijs, die vrijwel alle buiten Vaticaanstad, in de stad Rome, zijn gevestigd. De belangrijkste daarvan zijn de pauselijke universiteiten, de Gregoriana, het Lateranense, de Urbaniana, de Universitŗ di S. Tomaso d'Aquino en de Salesiana. Verder zijn er pauselijke instituten zoals die voor gewijde muziek, christelijke archeologie en voor de studie van het Arabisch en de islam en de pauselijke academies voor archeologie en voor natuurwetenschappen. Het dagblad van het Vaticaan, l'Osservatore Romano, kent ook weekedities in het Frans, Engels, Portugees, Spaans en Duits. Radio Vaticana, gesticht in 1931, zendt uit in 37 talen en kan via de kortegolf over de gehele wereld ontvangen worden. Het station maakt verder radioprogramma's die door ca. 200 stations in Latijns-Amerika worden uitgezonden. In 1983 werd ook een televisiestation opgericht.
Alle economische activiteiten zijn in handen van de overheid. Er wordt geen inkomstenbelasting of btw geheven en er bestaan geen indirecte belastingen. Er zijn twee grote staatswinkels die een uitgebreid assortiment goederen tegen vastgestelde (lage) prijzen verkopen en waar - naast inwoners van Vaticaanstad - ook houders van een speciale vergunning toegang hebben. Het Vaticaan heeft eigen inkomsten uit de uitgifte van postzegels en de circulatie van de eigen munten. Daarnaast beschikt het, als uitvloeisel van de bepalingen van de verdragen van Lateranen, over een aandelenpakket, waarvan de waarde niet bekend is, en over onroerend goed, dat alleen al in de stad Rome zo'n 5000 woningen omvat. In 1979 publiceerde het Vaticaan voor het eerst begrotingscijfers. Het tekort van $ 20 miljoen uit dat jaar liep op tot $ 91 miljoen in 1994. Financieel wanbeheer, bankschandalen en de waardevermindering van de dollar zouden aan dit groeiend tekort hebben bijgedragen. Het Istituto per le Opere di Religione is de staatsbank. Het Vaticaan heeft een eigen postwezen en een eigen telefoonnet. Er is een aansluiting op het spoorwegnet van de Italiaanse staatsspoorwegen.
Eind 1993 tekenden het Vaticaan en IsraŽl een verdrag voor het aangaan van diplomatieke betrekkingen. Het verdrag was het sluitstuk van een jarenlang durend proces van toenadering tussen het rooms-katholicisme en het jodendom en kwam neer op erkenning door het Vaticaan van de IsraŽlische soevereiniteit over dat deel van het Heilige Land dat binnen de IsraŽlische grenzen van vůůr 1967 ligt.


Telefoongids Vaticaanstad
Postcodes Vaticaanstad

 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009