Natuur worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Veehouderij

 
   
Intensieve veehouderij of bio-industrie zijn vormen van veehouderij, vooral van pluimvee, varkens en vleeskalveren, die worden gekenmerkt door hun grote omvang en de sterk op efficiŽntie gerichte bedrijfsvoering.

Door het gebruik van veevoeders kunnen op een beperkte oppervlakte veel meer dieren worden gehouden dan bij gebruik van gewassen van eigen land. Hierdoor is het grondgebonden karakter van deze vormen van veehouderij grotendeels verloren gegaan.

Wel is het zo mogelijk geworden dat deze veehouders een arbeidsinkomen kunnen verwerven, dat in redelijke verhouding staat tot dat van andere groepen in onze maatschappij. Bovendien speelt de intensieve veehouderij een grote rol bij de export van Nederland en BelgiŽ en vinden velen werk in deze sector.

Deze door economische overwegingen opgetreden schaalvergroting heeft echter vragen opgeroepen omtrent welzijn en gezondheid van het vee en de aantasting van het milieu; het gaat daarbij vooral om het houden van leghennen in legbatterijen, het houden van vleeskalveren in individuele hokken en het houden van varkens op roostervloeren, waardoor deze dieren minder de kans krijgen tot een natuurlijk gedrag te komen. Tevens is de economische kwetsbaarheid van zulke sterk gespecialiseerde bedrijven toegenomen. Met name tijdens de varkenspestepidemie die Zuid-en Oost-Nederland teisterde in 1997 kwam dit tot uitdrukking. Ook wordt wel bezwaar aangetekend tegen het gebruik van veevoedergrondstoffen in de intensieve veehouderij, die daardoor aan directe consumptie door de mens worden onttrokken. Vooral de productie van grote hoeveelheden mest en de uitstoot van ammoniak daaruit krijgen in verband met het milieu grote aandacht. Een aantal beleidsmaatregelen (in Nederland o.a. de Hinderwet, de Wet bodembescherming, de Meststoffenwet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren) en een deel van het (landbouwkundig) onderzoek zijn daarom gericht op het opheffen van deze bezwaren. Zo is gewerkt aan aangepaste vormen van huisvesting (zie ook scharrelveehouderij), terwijl het aandeel van niet voor menselijke consumptie geschikte grondstoffen in het veevoeder sterk is toegenomen. Tegelijkertijd is de hoeveelheid mineralen in de veevoeders teruggebracht.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009