header landen en staten

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Verenigde Arabische
Emiraten

 

Terug naar overzicht AziŽ >>

 


Verenigde Arabische Emiraten (Arab.: al-Imarat al-Arabijjah al-Muttahida; Eng.: United Arab Emirates), unie van zeven onafhankelijke sjeikdommen aan de oostkust van het Arabisch Schiereiland, t.w. Aboe Dhabi, Doebai, Sjardja, Adjman, Ras al-Chaima, Oem al-Koewain en al-Foedjaira, 83.600 km2, met (schatting 1990) 1.844.000 inw. (22 inw. per km2); hoofdstad: Aboe Dhabi. Munteenheid is de dirham (UAEDh), onderverdeeld in 100 fils.

afbeelding: landkaart Verenigde Arabische Emiraten

1. Fysische geografie
PhotographLandschap en klimaat vertonen sterke overeenkomst met die van Saoedi-ArabiŽ. Het tamelijk vlakke landschap wordt gekenmerkt door het nagenoeg afwezig zijn van vegetatie. De zandduinen in de kustvlakte gaan na enkele kilometers landinwaarts geleidelijk over in de grote zandwoestijn Roeb al-Chali. De ruim 600 km lange kustlijn is zeer onregelmatig. De gemiddelde temperatuur beloopt ca. 27 įC. Vooral in de winter (november-april) is de relatieve vochtigheid van de lucht zeer hoog; de neerslag is te verwaarlozen.

2. Bevolking
In 1989 werd van de bevolkingsaantallen van de respectieve sjeikdommen de volgende schatting gemaakt: Doebai 674.100 inw., Aboe Dhabi 928.000 inw., Sjardja 400.400 inw., Ras al-Chaima 130.000 inw., al-Foedjaira 63.000 inw., Adjman 76.000 inw., Oem al-Koewain 27.000 inw. De belangrijkste steden zijn Doebai en de hoofdstad Aboe Dhabi (300.000 inw.). Bijna 80% van de bevolking woont in steden. De bevolking bestaat uit Arabieren en, vnl. in de kustgebieden, IraniŽrs, IndiŽrs, Pakistani, Baluchi's en Afrikanen. In de emiraten werken veel gastarbeiders uit andere Arabische landen en AziŽ. Tijdens en na de Golfoorlog (1991) hebben veel buitenlanders de VAE verlaten. De officiŽle taal is Arabisch, Engels geldt als handelstaal. De autochtone bevolking hangt overwegend de soennitische islam aan. Er zijn kleine sji'itische, christelijke en hindoeminderheden.

3. Bestuur en samenleving
Het hoogste gezagsorgaan is de Federale Opperste Raad (Supreme Council of Rulers), bestaande uit de respectieve heersers van de zeven emiraten; uit hun midden worden de president, de vice-president en de regering gekozen. In de Raad hebben de heersers van de rijkste twee lidstaten, Aboe-Dhabi en Doebai, een vetorecht; voor de rechtsgeldigheid van de beslissingen is een meerderheid van vijf van de zeven stemmen vereist. De heerser van het grootste emiraat, de sjeik van Aboe Dhabi, is gewoonlijk president, de sjeik van Doebai premier. De federale regering heeft zeggenschap over buitenlandse zaken, defensie en financiŽn, de afzonderlijke lidstaten behartigen grotendeels zelf hun binnenlandse aangelegenheden. Er bestaan geen politieke partijen. De 40 afgevaardigden in het adviserende orgaan (Federal National Council) worden door de staatshoofden van de aangesloten lidstaten benoemd. De VAE zijn lid van de Verenigde Naties en van de Arabische Liga. Sedert 1976 zijn de strijdkrachten van de lidstaten samengevoegd in de federale strijdkrachten, die onder het opperbevel van de president van de federatie staan. Sinds 1981 maken de VAE deel uit van de Gulf Co-operation Council (GCC), een militair bondgenootschap met vijf andere Arabische Golfstaten (Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar en Saoedi-ArabiŽ), waarbinnen sindsdien ook toenemende politieke en economische samenwerking plaatsvindt.

4. Economie
PhotographDe VAE hebben een vrijemarkteconomie, die vrijwel geheel drijft op de inkomsten uit de aardoliewinning (de VAE bezit bijna 10% van de wereldoliereserves en 5% van de wereldgasreserves). De oliewinning is geconcentreerd in Aboe Dhabi, Doebai en Sjardja. De winning is in handen van de (Britse) Abu Dhabi Petroleum Comp. en de (Japanse) Abu Dhabi Oil Comp. en van de staatsonderneming Abu Dhabi National Oil Comp. Als gevolg van de aardoliewinning is het inkomen per hoofd van de bevolking een van de hoogste ter wereld. Landbouw en veehouderij komen, mede als gevolg van het permanente tekort aan water, maar op zeer beperkte schaal voor en vrijwel al het voedsel moet ingevoerd worden. De visserij is enigszins ontwikkeld. De industriŽle activiteiten beperkten zich aanvankelijk tot aardolieraffinage en aluminiumfabricage in Aboe Dhabi, maar als gevolg van de grote stroom aan olie-inkomsten in de jaren zeventig en tachtig zijn er uitgebreide bouwactiviteiten in gang gezet om de economie te diversifiŽren. Zo werd een groot industrieel- en handelscomplex opgezet in Jebel Ali. Voorts werd een voedselverwerkende industrie opgezet en een die bouwmaterialen en plastics produceert.
Aardolie is het voornaamste uitvoerproduct. De handelsbalans is positief. Ingevoerd worden levensmiddelen, consumptiegoederen, transportmiddelen, bouwmaterialen, kleding en chemische producten. De voornaamste handelspartners zijn de Verenigde Staten, Japan en de EG-landen.
Sedert 1980 hebben de VAE ťťn centrale bank, de Central Bank. Doebai heeft zich sedert de jaren zeventig tot een financieel centrum van belang ontwikkeld en is de vestigingsplaats van talrijke grote buitenlandse banken. De VAE verlenen op grote schaal ontwikkelingshulp, zowel op bilaterale basis als via de internationale ontwikkelingshulporganisaties. Een belangrijke rol daarbij speelt de Abu Dhabi Fund for Arabic Economic Development.

5. Geschiedenis
Op 2 dec. 1971 werd door zes emiraten aan de Perzische Golf, nl. Aboe Dhabi, Doebai, Sjardja, Adjman, Oem-al-Koewain en al-Foedjaira de federatie Verenigde Arabische Emiraten (VAE) uitgeroepen. Zij behoorden tot de Trucial States (ook Trucial Coast of Trucial Oman; Ned.: Verdragsstaten of Verdragskust), gebieden waarmee Groot-BrittanniŽ in de 19de eeuw overeenkomsten had gesloten, die hen in feite tot protectoraten maakten. In 1952 kregen de meeste ervan autonomie in binnenlandse aangelegenheden. Tot de Trucial States werden ook Bahrein, Qatar en Ras-al-Chaima gerekend. De beide eerste wensten buiten de federatie te blijven, Ras-al-Chaima trad enkele maanden later, op 11 febr. 1972, toe. Bij het van kracht worden van het federatieverdrag trok Groot-BrittanniŽ zijn troepen terug en trad een vriendschapsverdrag tussen de VAE en Groot-BrittanniŽ in werking.
PhotographHoewel voor de oprichting van de VAE binnen het door haar bestreken gebied een traditie van regionale samenwerking grotendeels ontbrak, o.a. wegens de bestaande stammenloyaliteiten, werd in eerste instantie een zekere mate van effectieve samenwerking bereikt op het gebied van buitenlandse zaken en interne veiligheid. Het federale leger greep met succes in bij een poging tot een staatsgreep in Sjardja (1972) en bij een stammenoorlog (1972). Binnen de VAE zijn de relaties tussen Aboe Dhabi en Doebai enigszins gespannen, o.a. wegens de traditionele rivaliteit tussen beide staten, die van 1946 tot 1948 met elkaar in oorlog waren. In 1979 bleek een duidelijk verschil van mening over de mate van verdere integratie van de lidstaten. In het begin der jaren tachtig hebben de VAE toenadering gezocht tot hun directe buren, in verband met de gespannen toestand in de regio (de omwenteling in Iran en de Sovjet-Russische invasie in Afghanistan en de oorlog tussen Irak en Iran). Zo was de VAE betrokken bij de oprichting in maart 1981 van de GCC (Samenwerkingsraad van de Golf). Binnen de federatie verliepen de economische samenwerking en politieke integratie moeizaam, mede door de rivaliteit tussen Doebai en Aboe Dhabi. Sjeik Zaid bin Sultan al-Nahayan van Aboe Dhabi wilde als president een versnelde centralisatie doorvoeren.
De VAE profiteerden van de snel stijgende olieprijzen, maar kwamen in 1990 in conflict met Irak over de prijspolitiek. Tijdens de Tweede Golfoorlog leverden de emiraten faciliteiten aan de geallieerden.
De VAE hervatten in 1992 hun aanspraken op de eilandjes Aboe Moesa, Grote en Kleine Toemb in de Straat van Hormoez die in 1971 door Iran waren bezet.

Telefoongids Verenigde Arabische Emiraten
Postcodes Verenigde Arabische Emiraten

 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009