Euripides

 
   

EuripidesEuripides (Salamis ca. 480 – Macedonië 406 v.C.), naast Aeschylus en Sophocles de derde grote Griekse dichter van de tragedie, stamde uit een gegoede familie, ontving een voortreffelijke opvoeding en had grote belangstelling voor wetenschap en kunst.

1. Leven

Euripides zou als een van de eerste Atheners een grote bibliotheek hebben bezeten. Van zijn leven is verder weinig bekend. Zijn huwelijksleven zou ongelukkig geweest zijn en hij had de naam een vrouwenhater te zijn. In 455 – een jaar na de dood van Aeschylus – trad hij voor het eerst als tragediedichter op, maar slechts vijfmaal verwierf hij de eerste prijs. De geringe erkenning die hij ondervond, zal er mede toe hebben bijgedragen dat hij op het eind van zijn leven een uitnodiging van koning Archelaus om naar Macedonië te komen, aanvaard heeft.

2. Werken

Van zijn 92 stukken zijn achttien tragedies en een satyrdrama bewaard gebleven. De tragedies zijn: Alcestis (438), Medea (431), Hippolytus (428), Hecuba, Andromache, Heracliden, Smekelingen, Trojaanse Vrouwen (415), Heracles, Iphigenia in Taurië, Ion, Helena (412), Electra (413), Fenicische Vrouwen (410?), Orestes (408), Iphigenia in Aulis en Bacchen (na zijn dood opgevoerd). Of de Rhesus van Euripides is, wordt betwist. Het satyrdrama is de Cycloop (Odysseus bij Polyphemus). Evenals zijn voorgangers put Euripides uit de mythologische tradities, maar een harmonische structuur is zelden te vinden; de proloog is vaak gereduceerd tot een droge opsomming van feiten en het procédé van de deus ex machina past hij veelvuldig toe. Euripides legt sterke nadruk op het psychologische; met huiveringwekkende kracht schildert hij mensen die lijden ten gevolge van hun verwrongen, vergiftigd of ziekelijk karakter, van het demonisch-hartstochtelijke dat hen bezielen kan. Hij is echter niet negativistisch; zo komen ook de protesten die hij meer dan eens laat horen tegen opvattingen en gebruiken van religieuze aard, met name ook tegen de traditionele verhalen omtrent de goden, voort uit een zeer hoge en zuivere beschouwing van de goddelijke wereld. Talrijke discussies over actuele problemen weerspiegelen de invloed van de sofistiek.

3. Waardering

Als kunstenaar verdient Euripides bewondering om de kracht van de uitbeelding, mogelijk gemaakt door een meesterlijk hanteren van de taal; bij zijn tijdgenoten gold zijn taalgebruik als modern, evenals zijn muziek. Zijn tragedies zijn sterk dramatisch van aard, geheel op het spel ten tonele ingesteld. Het lyrische element erin is beperkt in vergelijking met de treurspelen van zijn voorgangers, maar dikwijls komt in zijn koorliederen een kracht van lyrische bezieling naar voren.

Steeds meer is Euripides in de oudheid de meest bewonderde tragicus geworden; zijn werken bleven, zij het hier en daar gewijzigd, het publiek trekken. De Nieuwe Komedie is ontstaan onder directe invloed van zijn werk.