Thomas
van Aquino

 

 
   
De heilige Thomas van Aquino overleed op 7 maart 1274 te Fossanova.
Thomas van Aquino werd in 1224 geboren als telg van de adellijke familie Aquino. Deze bewoonde een landgoed niet ver van de stad Napels. Zijn eerste scholing ontving hij in de beroemde Benedictijnen-abdij van de Monte Cassino. Tijdens zijn vervolgstudie in Napels kwam hij in aanraking met de nog jonge orde van de Dominicanen, bij wie hij in 1244 intrad. Hij studeerde daarna theologie in Parijs (1245-1248) en in Keulen (1248-1252), waar hij tot priester werd gewijd. Vervolgens doceerde hij heel zijn leven theologie, afwisselend te Parijs en op diverse plaatsen in ItaliŽ. Op 7 maart 1274, nog geen 50 jaar oud, stierf Thomas, vermoedelijk als gevolg van een beroerte die hem enige maanden eerder had geveld, in de abdij van de cisterciŽnzers in Fossanova. Op 18 juli 1323 werd Thomas door paus Johannes XXII heilig verklaard.
Het actieve leven van Thomas viel samen met een periode van culturele en intellectuele bloei. Twee ontwikkelingen moeten hier met name genoemd worden. Ten eerste is de 13e eeuw de tijd waarin in Europa de universiteit als instelling ontstaat en tot bloei komt. Een groot deel van Thomas' werkzaamheden als magister in de theologie speelde zich af aan de universiteit van Parijs, het intellectuele centrum van het Latijnse westen. Het is in deze tijd dat de theologie zich voor het eerst ontwikkelt als een wetenschap die beoefend wordt binnen een universitaire setting met gebruikmaking van specifiek 'rationele' methodes en procedures. De tweede ontwikkeling,bepalend voor de wetenschappelijke gestalte van de theologie was het bekend worden van de gehele filosofie van Aristoteles, pas in de loop van de 13e eeuw uit het Arabisch in het Latijn vertaald. Van de enthousiaste en leergierige bestudering van Aristoteles' werk ging een grote stimulans uit, zowel voor de ontwikkeling van een zelfstandig wijsgerig denken als voor de wijsgerige vorming van het theologisch denken.
Aan het filosofisch toegankelijk maken van het werk van Aristoteles heeft Thomas veel bijgedragen, door middel van zijn commentaren bij alle belangrijke werken van Aristoteles.
Het zwaartepunt van Thomas' oeuvre ligt evenwel in zijn theologische geschriften. Ook voor zijn wijsgerige gedachten zijn deze de primaire bron. Het hoofdwerk van Thomas is de Summa Theologiae, een systematische uiteenzetting van de gehele christelijke in drie delen. Het eerste daarvan is gewijd aan God en het ontstaan van alle schepselen door God; het tweede gaat over de mens voor zover zijn leven en handelen gericht is op God als uiteindelijk doel; het derde deel gaat over Christus, wiens verlossingswerk voor de mens de toegang heeft geopend tot het eeuwige heil in God.
Daarnaast moet ook zijn Summa contra Gentiles genoemd worden, een werk waarin de briljante denker met rationele argumenten de waarheid van het christelijk geloof uiteenzet, en verdedigt tegen afwijkende opvattingen van de heidense (d.i. niet-christelijke) filosofie.
Behalve beide summa's heeft Thomas ook vele zogenaamde quaestiones disputatae op zijn naam staan - schriftelijke weergaven van universitaire colloquia over theologische kwesties. 'Disputare' was een van de voorgeschreven taken van de magister, die bestond in een openbare discussie samen met studenten en collega's over een stelling waarbij alle aangevoerde pro's en contra's uitvoerig besproken werden. Zulke quaestiones disputatae geven een goede indruk van de discussies die toen binnen de universiteit gevoerd werden.
De primaire taak van een magister in de theologie aan de middeleeuwse universiteit bestond in het lezen en uitleggen van de bijbel, de basistekst van de theologie. Naast zijn systematische theologische werken heeft Thomas dan ook nogal wat commentaren op bijbelboeken geschreven.
De theologische synthese van Thomas heeft in de eeuwen na hem tot in onze tijd een geweldige invloed uitgeoefend. Het theologische en filosofische denken in de katholieke traditie heeft Thomas vaak als voorbeeld en richtsnoer genomen. Ook in officiŽle documenten van de kerk is het grote belang van Thomas voor de theologie en de filosofie dikwijls onderstreept. Eind vorige eeuw publiceerde paus Leo XIII een encycliek waarin hij het denken van Thomas in het bijzonder aanbeval ten behoeve van de filosofische opleidingen in de kerk. Deze encycliek heeft gezorgd voor een grote opleving van de aandacht voor de filosofie van Thomas. Deze mondde uit in een neothomistische stroming in de filosofie die - in allerlei varianten en richtingen - tot voor kort een bloeiend levend heeft geleid.