Tiberius

 
   
Op 16 november, in het jaar 42 voor Christus, werd Tiberius geboren.
Hij was de tweede keizer van Rome en regeerde tijdens de periode dat Christus leefde. Tiberius Claudius Nero (sinds zijn adoptie door Augustus: Ti. Julius Caesar of Ti. Caesar Augustus) (Rome 16 okt. 42 v.C. Ė Kaap Misenum 10 maart 37 n.C.), Romeins keizer van 14 tot 37 n.C., was een zoon van Ti. Claudius Nero en Livia Drusilla. Door het tweede huwelijk (38 v.C.) van zijn moeder met Octavianus (de latere Augustus) werd hij diens stiefzoon, bekleedde daardoor verschillende ambten en streed in GalliŽ, aan de Donau tegen PannoniŽrs en DalmatiŽrs en na de dood van zijn broer Drusus ook in GermaniŽ.
Hij vervreemdde van Augustus, omdat deze hem gedwongen had van zijn vrouw Vipsania Agrippina te scheiden ter wille van een huwelijk met diens dochter Julia, en zijn kleinzoons Gaius en Lucius boven hem begunstigde; hij trok zich daarom op Rhodos terug (6 v.C. Ė 2 n.C.). Na de dood van Gaius en Lucius verzoende hij zich met Augustus en werd door hem geadopteerd en tot zijn opvolger bestemd; hij werd gedwongen zelf Drusus' zoon Germanicus te adopteren, wiens kinderen (zijn vrouw Agrippina Maior was een dochter van Julia) van Augustus afstamden. Germanicus' positie was sterk; hij was de populairste generaal in de strijd tegen de Germanen, aan het eind van Augustusí regeringsperiode. Tiberius zelf streed in de laatste jaren van Augustus met succes tegen rebellen in PannoniŽ en GermaniŽ. Na de dood van Augustus (14 n.C.) werd hij diens opvolger.
In zijn buitenlandse politiek streefde hij stabilisering van het rijk en de rijksgrenzen na. Tiberius zag in dat definitieve onderwerping van de Germanen te veel zou kosten. De verovering van GermaniŽ werd stopgezet (16), CappadociŽ werd tot provincie gemaakt (17) en opstanden in GalliŽ werden onderdrukt (21). Moeilijkheden met de Parthen werden langs diplomatieke weg opgelost. Tiberius volgde in het binnenlandse bestuur in alles Augustus na; hij was weinig origineel, maar wel efficiŽnt: er was orde in het rijk. Zijn financiŽle beleid werd gekenmerkt door zuinigheid; hij bouwde weinig en gaf bijna nooit spelen, waarvan hij een intense afkeer had. Hoewel er in het begin van zijn regering muiterij in PannoniŽ en GermaniŽ voorviel, was de verhouding met het leger redelijk. Met de Senaat echter leefde hij voortdurend op gespannen voet. Tiberius bezat een sterk constitutionele gerichtheid en hij had de Senaat graag daadkrachtiger willen laten functioneren, maar de senatoren durfden niets zonder de keizer te beslissen of te ondernemen.
In zijn eigen familie bracht de kwestie van de troonopvolging spanning en ongeluk. Germanicus stierf in 19; Tiberius' zoon Drusus werd waarschijnlijk door toedoen van Seianus vermoord; twee zoons van Agrippina en Germanicus, Nero en Drusus, werden eveneens slachtoffer van Seianus, resp. in 31 en 33, zodat alleen Gaius (= Caligula) overbleef. In zijn regeerperiode werden processen gevoerd wegens majesteitsschennis tegen senatoren, die na 29, toen de keizer zich op Capri had teruggetrokken, de activiteit van de Senaat verlamden. Tiberius heeft, zeker in het begin, getracht deze processen te bestrijden, de aanbrengers (delatores) aan de kaak te stellen en alleen de aanklachten op andere punten dan maiestas te laten behandelen, maar na 29 stopte zijn inbreng. Er ontstond een kettingreactie van processen tussen elkaar vijandig gezinde senatoren. Zijn keuze van Lucius Aelius Seianus als naaste medewerker was een misgreep. Gedurende de laatste zes jaar van zijn bewind bemoeide Tiberius zich steeds minder met de regering: stadhouders en andere functionarissen werden niet meer vervangen. In 37 stierf hij, volgens een gerucht op zijn ziekbed vermoord.