Tsaar Peter I de Grote

 
   
Op 9 juni 1672 werd in het Russische Moskou  tsaar Peter I de Grote geboren.  Hij overleed in St.-Petersburg op 8 februari 1725.
peterdegroteportretHij was tsaar sedert 1682  en 'alrussisch keizer' (1721-1725), afkomstig uit het Huis Romanov, en was de zoon van tsaar Aleksej Michailovitsj, uit diens tweede huwelijk met Natalja Narisjkina. Een bloedige paleisrevolte, voortgevloeid uit een tussen de families van de twee gemalinnen van Aleksej, de Miloslavski's en de Narisjkins, uitgebroken conflict over de opvolging, maakte de oorspronkelijke regeling ongedaan en bracht Peter en zijn oudere, maar zwakzinnige halfbroer Ivan onder regentschap van hun zuster Sofia, tot deze in 1689 door een staatsgreep van de jeugdige Peter ten val werd gebracht. De werkelijke regering van Peter begon na de dood van zijn moeder in 1694 en die van Ivan in 1696. In 1696 verrichtte hij zijn eerste militaire prestatie: door inzet van de vloot wist hij de tot dan vanaf de landzijde onneembare vesting Azov te veroveren. In 1697 vertrok hij met een groot Russisch gezelschap 'incognito' naar West-Europa, om daar diplomatieke contacten aan te knopen en zich van de modernste scheepsbouwtechnieken op de hoogte te stellen (o.a. in Zaandam en Depford, Engeland). Een tegen hem uitgebroken opstand van de Strelizen noopte hem in Wenen zijn reis voortijdig te beŽindigen. De opstand werd wreed neergeslagen. In 1699 werd door de opheffing van de nog overgebleven Streltsi-regimenten de afrekening voltooid. Peter dwong zijn zuster Sofia, die hij als een van de aanstichters beschouwde, non te worden; Peters vrouw, Eudoxia Lopoechina, van wie hij vervreemd was geraakt, viel een zelfde lot ten deel.
In de volgende periode werden veel, o.a. Hollandse, technici naar Rusland gehaald om leger en vloot op te bouwen volgens de nieuwste methoden. Door allerlei uiterlijke en formele vernieuwingen trachtte Peter het verzet van conservatieve kringen tegen zijn politiek te ondermijnen. Het hoofddoel van zijn politiek was de versterking van de Russische staat, vandaar de grote nadruk die hij legde op de modernisering van leger en vloot - en, daaraan ondergeschikt, op de vele hervormingen op bestuurlijk gebied. Deze leidden o.m. tot een verdere verwijding van de kloof tussen de onvrije boerenbevolking en de aanzienlijken, die op hun beurt verder aan de staat dienstbaar werden gemaakt. Van de bestuurlijke hervormingen zijn te vermelden: de oprichting van de 'Regerende Senaat' met door de tsaar benoemde leden ter vervanging van de vroegere (1711) Bojaren-doema; het instellen van een 'Heilige Synode' onder een door de tsaar aangewezen opperprocureur als kerkelijk bestuurslichaam. Ook zijn handelspolitiek (bevordering van de kolonisatie in SiberiŽ; de pelzenhandel staatsmonopolie) was gericht op versterking van de staatsmacht. Deze politiek veroorzaakte een sterke bureaucratisering en bracht met zich de opbouw van een groot politieel controleapparaat, dat in zijn verschillende vormen tot de revolutie van 1917 op de Russische samenleving zijn stempel zou blijven drukken.
De buitenlandse politiek van Peter werd tijdens het grootste deel van zijn regering vooral bepaald door de strijd tegen Zweden, destijds de machtigste Oostzeemogendheid. Hieraan kwam in 1721 een eind door de Vrede van Nystadt, waarbij Rusland een groot deel van de Oostzeekust verwierf. In 1717 had Peter ten tweeden male een reis naar Europa gemaakt, o.m. om in Frankrijk steun te verwerven voor zijn politiek; hierin slaagde hij evenwel niet.
Na zijn dood in 1725 ontstond een opvolgingsprobleem, daar hij geen gebruik had gemaakt van zijn recht zelf een opvolger aan te wijzen. Zijn zoon uit zijn eerste huwelijk, Aleksej, had hij in 1718 doen doden, daar deze zich door naar het buitenland te vluchten aan zijn staatkundige verplichtingen had trachten te onttrekken. Diens 9-jarig zoontje Peter kwam voor opvolging nog niet in aanmerking. Van de elf kinderen die Peters tweede vrouw (sinds 1712) en voormalige concubine, de Lijflandse pastoriedienstbode Catharina Skaoronskaja, hem had geschonken, waren alleen twee dochters, Anna en Elisabeth, opgegroeid, die echter doordat zij vůůr het huwelijk waren geboren evenmin voor opvolging in aanmerking kwamen. Derhalve kon zijn vrouw, Catharina, in 1724, met steun van de garderegimenten onder leiding van haar vroegere minnaar Mensjikov, tot keizerin worden gekroond.