Filosofie en
spiritualiteit

 
   

 

 

 

 

 

   

De spanning tussen rede en verbeelding, het rationele en irrationele, heeft denkers al generaties lang bezig gehouden.

De term 'filosofie' is een samenstelling van het Griekse filos(liefhebber) en sofia (wijsheid). De grondleggers van de westerse traditie zijn de oude Grieken, met name Socrates, Plato, en Aristoteles. Zij stelden algemene vragen als 'Wat is het wezen van de werkelijkheid ?' eerder dan specifieke vragen als 'Is dit wel een brood ?'.
Door het gebruik van logica en rationele argumentatie om hun standpunten te bewijzen stelden zij de probleemstellingen, de methoden en de onderwerpen op voor de filosofie, zoals wij die tot op vandaag hanteren. De invloed van de Grieken is door de tijd van het Romeinse Rijk en het middeleeuwse christendom blijven doorwerken. De moderne filosofie begon in de 17de eeuw met René Descartes (zie foto), die uitging van een nieuw filosofisch systeem. Maar de filosofie heeft zich sindsdien heel anders ontwikkeld dan de natuurwetenschappen uit diezelfde tijd. Rationalisten dachten dat kennis vergaard kon worden door uitsluitend gebruik te maken van de rede, terwijl wetenschappers de experimentele methode hanteerden. Materialisten vonden dat de realiteit alleen bestaat uit materie, terwijl idealisten vonden dat realiteit vooral spiritueel is.
Na de Verlichting begon de filosofie van het continentale Europa af te wijken van die van de Anglo-Amerikaanse wereld. De continentale filosofie benadrukte vragen over het bestaan en de subjectiviteit. De Anglo-Amerikaanse school daarentegen stelde dat de filosofie ons weinig of niets kon vertellen over het menselijke bestaan; haar rol beperkte zich tot het verklaren van concepten en voor de rest was zij dienstbaar aan de wetenschap.
Vandaag de dag is filosofie nog even fris en onvoorspelbaar als zij altijd is geweest. Wat de spiritualiteit betreft lijkt het onwaarschijnlijk dat de westerse samenleving ooit nog dezelfde verstandhouding met het bovennatuurlijke zal hebben als voorheen. Wat eveneens zeker is, is de onzekerheid; westerse religie bevindt zich in een overgangsfase. Wie weet wat dit nieuwe millennium ons brengen zal ?

De verlichting
Romantiek en subjectiviteit
Idealisme versus materialisme
Ethiek
God
De filosofie van de geest
Existentialisme
Wetenschapsfilosofie
Poststructuralisme
Het moderne christendom
Moderne spiritualiteit