Nepal

 

Terug naar overzicht AziŽ >>

 Nepal (officieel: Nepal Adhirajya = koninkrijk van Nepal), koninkrijk in Zuid-AziŽ, tussen de Chinese Volksrepubliek (Tibet) en India, 140.797 km2, (schatting) 21,36 miljoen inw. (ca. 145 inw. per km2); hoofdstad Katmandu. Munteenheid is de Nepalese rupee (NR), onderverdeeld in 100 paisa. Nationale feestdag is 28 dec., de verjaardag van koning Birendra.

1. Fysische geografie
De Terai, tussen de grens met India en het Siwalikgebergte (600-1300 m), is een moerassige laagvlakte, doorsneden door de rivieren Kosi, Ghaghra en Gandak en hun zijrivieren. Het noorden van het land omvat het centrale en hoogste deel van de Himalaja (Mount Everest, 8848 m; Kangchenjunga, 8585 m) en de zuidelijke hellingen daarvan (Dhaulagiri, 8172 m). Tussen deze twee gebieden liggen de Mahabharat Lekh (lekh = bergen), die een hoogte van 3000 tot 4500 m bereiken, en de Churiaheuvels (300-1500 m). Tussen de Mahabharat Lekh en de Hoge Himalaja ligt een gebied waar de rivieren Chamlia, Seti, Karnali, Bheri, Kali Gandaki, Trisuli, Sun Kosi, Arun en Tamur stromen. Het klimaat verandert met de hoogte: in de laagvlakte heerst een heet en subtropisch klimaat, tegen de hellingen is het subtropisch, in de vergletsjerde bergen heerst een Alpenklimaat. De regentijd is de periode juni-okt.; ca. 15% van het land is bedekt met eeuwige sneeuw. Een groot gedeelte van de Terai is bedekt met dichte oerwouden. In de heuvels komen salbossen voor (bossen bestaande uit bomen die een op teak lijkende houtsoort leveren). Het voorgebergte van de Himalaja was oorspronkelijk bedekt met gemengde bossen, maar het grootste deel hiervan is gekapt om bouwland te verkrijgen en voor de winning van brandstof. Boven 2700 m komen slechts naaldbomen voor; boven 4050 m is de plantengroei alpien. Door het gevarieerde landschap is de fauna zeer rijk, van tropisch laagland (olifant, neushoorn, tijger, apen, enz.) tot hoog-alpien (met o.a. wilde schapen). Door stroperij is veel schade aangericht. Het King Makendra National Park en het aangrenzende Chitawan National Park beschermen o.a. Indische neushoorn en olifant, diverse herten, gaur en talrijke roofdieren (o.a. tijger en panter).

Nepal pictures Nepal pictures Nepal pictures


2. Bevolking
De gemiddelde jaarlijkse bevolkingstoename bedroeg tussen 1985 en 1994 2, 6%. De bevolking is zeer ongelijk verdeeld; ca. twee derde woont in de heuvel- en bergregionen in het oosten. Daar worden gemiddelden bereikt van meer dan 1500 inw. per km2. 13% woont in steden. De bevolking is zeer heterogeen van afkomst. Ca. 75% behoort tot de Indonepalese en Indiase groepen, de rest voor het merendeel tot de met Gurkha's aangeduide Oudnepalese groepen (Tharu, Tamang, Limbu, Newar, Mayar, Gurung, enz.). Mengvormen en migratie uit traditionele woongebieden compliceren het beeld. De officiŽle landstaal is Nepali, verwant aan het Hindi en door ongeveer 52% van de bevolking gesproken. Ca. 18% van de bevolking spreekt Bihari. De gesproken talen zijn echter even talrijk als er etnische groepen zijn. Nepal is het enige officiŽle hindoekoninkrijk ter wereld. Ca. 90% van de bevolking is hindoe, ruim 5% boeddhist en ca. 2,5% islamiet. Religie is een belangrijke factor in Nepal, zoals uit talrijke riten en festivals, gebaseerd op een eigen maankalender, blijkt. De koning wordt beschouwd als een reÔncarnatie van de hindoegod Vishnu. Zendings- of missiewerk is officieel verboden, maar kerkdiensten kunnen vrij worden bijgewoond en religieuze tolerantie is traditie.

3. Bestuur en samenleving
De staat in zijn huidige vorm is een koninkrijk sinds 1768, sinds 1951 een constitutionele monarchie. De nieuwe grondwet van 1990 maakte een einde aan het tot dan toe geldende panchayatstelsel, een getrapt stelsel, berustend op traditionele bestuursvormen, waaronder politieke partijen verboden waren en de meeste macht bij de koning berustte (zie ook panchayat). De nieuwe, democratische grondwet, die op 9 nov. 1990 van kracht werd, erkent de fundamentele rechten van de mens, een parlement, een meerpartijensysteem, een constitutionele monarchie en een onafhankelijke rechtspraak. Uitvoerende macht berust gezamenlijk bij de koning en de Raad van Ministers; wetgevende macht heeft het parlement, dat uit twee kamers bestaat: een Huis van Afgevaardigden met 205 leden (voor 5 jaar gekozen) en een Nationale Raad met 60 leden plus 10 door de koning benoemde leden. Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, o.a., zijn in de grondwet gegarandeerd. De eerste verkiezingen waaraan meer partijen deelnamen vonden plaats op 12 mei 1991. Het land is ingedeeld in meer dan 3210 gemeenten, 75 districten en 14 zones.
De voornaamste politieke partij is de United Nepal Communist Party (UNCP); tweede partij is de Nepali Congress Party.
Nepal is sinds 1955 lid van de Verenigde Naties. Het land is actief binnen de organisatie van niet-gebonden landen en lid van het Colombo-plan. Met zes andere landen werd in 1985 de South Asian Association for Regional Corporation (SAARC) opgericht.

4. Economie
Nepal behoort tot de armste landen; het gemiddeld jaarinkomen is $ 200 per hoofd. De omsluiting door louter land alsmede het gebrek aan interne verbindingen vormen vanouds een grote handicap voor de ontwikkeling van de Nepalese economie. Het land heeft voortdurend te leiden van droogtes, overstromingen en misoogsten. Het energieverbruik is vrijwel het laagst ter wereld. Ruim 90% van de bevolking vindt een bestaan in de landbouw, bosbouw of visserij, sectoren die voor 80% van de exportopbrengsten zorgdragen. Er is een tekort aan landbouwgrond; de erosie neemt toe door ontbossing. Was aan het begin van de jaren vijftig nog twee derde van het landoppervlak met bos bedekt, in 1988 was dat aandeel in het totaaloppervlak gedaald tot 17%. Jaarlijks neemt het bosbestand met ťťn procent af. Er is veel te weinig industrie om de groeiende werkloosheid op te vangen. Tekort aan energie, grondstoffen, geschoolde krachten en moeilijke verbindingen werken zeer belemmerend, evenals de sterke afhankelijkheid van India in het handelsverkeer, aangezien nagenoeg alle import verloopt via de haven van Calcutta.
Van het bruto nationaal product komt ca. 44% uit de agrarische sector, 35% uit de dienstensector, 2% uit industrie en 18% uit ambacht en huisindustrie. Er wordt extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van de toeristenindustrie (1992: 334.353 buitenlandse bezoekers, goed voor $ 61,1 miljoen).
Het landbouwareaal beslaat slechts 17% van de Terai, de uit eenvijfde van het totale landoppervlak bestaande levensader van het land. De meeste boeren hebben niet meer dan 1,2 ha. Voornaamste producten zijn: rijst, maÔs, tarwe, gierst en gerst. Van de handelsgewassen zijn suikerriet, aardappelen, oliezaden, jute en tabak de voornaamste. Landbouwhervormingen worden bemoeilijkt door ingewikkelde pachtsystemen. Vergroting van het areaal door middel van irrigatieprojecten en herbebossing ter voorkoming van de enorme erosie worden bevorderd. De veehouderij omvat koeien, buffels, jaks, schapen en geiten. Het houden van pluimvee (ook eenden) en het kweken van vis wordt door de overheid gestimuleerd.
Hout is de voornaamste energiebron voor huishoudelijk gebruik. De roofbouw die hierdoor op het bosbestand gepleegd werd is een van de belangrijkste problemen van het land. Herbebossingsprojecten kunnen de achteruitgang van het bosareaal, en daarmee de voortgang van de bodemerosie, niet stoppen. Van het naar schatting 82 miljoen kW bedragend potentieel aan waterkracht is nog slechts 0,2% benut. Als hoogste prioriteit geldt de uitbreiding van de hydro-elektrische energie, met steun van de Nepal Aid Group en de Asian Development Bank. Aardolie-import en de bouw van kleine zonnecollectoren kunnen de toenemende behoefte aan energie niet dekken. De industrie is nog weinig ontwikkeld en is in hoofdzaak gericht op de verwerking van landbouwproducten. Suiker-, thee-, jute-, lucifer-, sigaretten- en textielfabrieken staan vooral in het zuidoostelijk deel van Nepal. Brouwerijen, schoenfabrieken, tapijtweverijen en textielbedrijven, cementfabrieken, steenbakkerijen en een fabriek voor landbouwmachines vooral in Centraal-Nepal.
Hoewel India als handelspartner een dominerende plaats inneemt (im- en export beide ca. 35%), heeft Nepal ook goede betrekkingen met in het bijzonder de Volksrepubliek China en verder Noord-Korea, Bangladesh, Egypte, Sri Lanka en Japan. In 1985 zijn er handelsroutes geopend met Tibet. Als gevolg van een lage landbouwproductie en een sterke importtoename van zware industrieproducten ten behoeve van de uitrusting van buitenlandse hulpprojecten, vertoont de handelsbalans een tekort. Uitgevoerd worden vooral tapijten, katoenen kleding (m.n. naar de Verenigde Staten en West-Europa, vooral Duistland), daarnaast jute en juteproducten, rijst, specerijen en medicinale kruiden, hout, thee en handgemaakte (artistieke) voorwerpen. Ingevoerd worden m.n. uit Japan, Singapore en Koeweit aardolie en aardolieproducten, transportmiddelen, communicatiegoederen, gebruiksgoederen, textiel en farmaceutische producten.
De Nepal Rastra Bank is de staatsbank.
Katmandu vormt het knooppunt van een aantal geasfalteerde wegen (3083 km): ťťn noordoostwaarts naar Lhasa (Tibet), ťťn westwaarts naar Pokhara en twee zuidwaarts naar India. Door de Terai loopt de grote oostwestverbinding.
Katmandu heeft een internationale luchthaven, verder zijn er nog 42 lokale vliegvelden; RNAC (Royal Nepal Airlines Corporation) en andere maatschappijen onderhouden verbindingen met o.m. Delhi, Benares, Patna, Dacca, Bangkok, Calcutta en Rangoon, maar ook met Duitsland en Engeland. Op ca. 100 km spoorbaan in de Terai na zijn er geen spoorwegen.

5. Geschiedenis
De vroegste geschiedenis is met mythen verweven; de oudste dynastieŽn zijn de Gupta en Ahir. Met de Kirats (vanaf 700 v.C.) brak een welvarende tijd aan. Prins Siddharta, de latere Boeddha, werd ca. 500 v.C. geboren in Lumbini (Terai). Van de beroemde vorst Ashoka (ca. 250 v.C.) staan nog diverse monumenten. Diverse Licchavi-vorstenhuizen van Indiase origine regeerden vanaf ca. 450 n.C. In die periode floreerde de handel en het hindoeÔsme kreeg grote invloed. Malla-dynastieŽn regeerden van ca. 1200 tot 1768. Kunst en architectuur maakten toen een grote bloeitijd door, maar het land verbrokkelde sterk in kleine staatjes. In 1768 kwam Prithvi Narayan Shah uit Gorkha aan de macht en wist het land te unificeren. In 1814 werd Nepal in een oorlog met Engeland betrokken; in 1816 werd de vrede getekend en mocht een Britse resident in Katmandu verblijven. Intern betwistte een aantal adellijke families elkaar de werkelijke macht, waarbij het koningshuis tot een decoratieve functie werd gedegradeerd. De Rana-familie wist zo van 1846 tot 1951 de werkelijke macht uit te oefenen. Door isolatiepolitiek en slecht bestuur verarmde het land en veel burgers zagen zich genoodzaakt in het Britse leger dienst te nemen. In 1951 nam de koninklijke familie in de persoon van koning Tribhuvan onder dreiging van een burgeroorlog en geholpen door India de macht over. Het tevens ingevoerde politieke-partijenstelsel bleek na enige jaren niet werkbaar, zodat zijn opvolger het panchayatsysteem (zie ß 3) introduceerde. De huidige koning Birendra Bir Bikram Shah, die sinds 1972 regeert, werd daarbij gesteund door het (enige malen aangepaste) panchayatstelsel (zie panchayat). Gedurende de jaren tachtig liet de oppositie steeds vaker en krachtiger haar eisen om legalisering van politieke partijen en de vestiging van een parlementaire democratie horen. Na bloedige opstanden in 1988 en 1990 hief koning Birendra in april 1990 het verbod op politieke partijen op en schafte het panchayatsysteem af. Op 9 nov. werd de nieuwe grondwet van kracht, die een eind aan de absolute macht van de koning maakte. In mei 1991 volgden de eerste verkiezingen voor een nieuw,
King Gyanendra at his enthronement in 2001democratisch gekozen parlement. Regeringsleider werd Girija Prasad Koirala van de Nepalese Congres Partij. Linkse groeperingen bleven zich echter in 1992 en 1993 tegen de regering verzetten, waarbij verschillende malen doden vielen.
Bij de verkiezingen van nov. 1994 werd de communistische UCPN de grootste partij. Haar leider, de 73-jarige Man Mohan Adhikari, werd premier van een minderheidsregering. Horige arbeid werd afgeschaft, vrouwen kregen gelijke erfrechten en ongeveer een miljoen landarbeiders kregen stukjes land toegewezen. De regering oogstte vooral bijval voor het terugdringen van de eerder welig tierende corruptie. In juni 1995 trad de regering echter af, toen de oppositie een motie van wantrouwen wilde indienen. Formateur Deuba van de NCP slaagde erin een centrum-rechtse coalitieregering te vormen met de koningsgezinde RPP en de op India georiŽnteerde Sadhavana Partij. Tot de belangrijkste maatregelen van de nieuwe regering behoorden de privatisering van sleutelsectoren, zoals wegen, water en communicatie, belastingverlichtingen en het terugdraaien van de landhervormingen. (foto: Gyanendra, de huidige koning van Nepal)

Telefoongids Nepal
Postcodes Nepal